dòng chảy căng:: ôi:: Tội

#include <math_ops.h>

Tính sin của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính sin của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào(-inf, inf) và phạm vi đầu ra là [-1,1] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
  tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Sin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Tội

 Sin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const