dòng chảy căng:: ôi:: Softmax

#include <nn_ops.h>

Tính toán kích hoạt softmax.

Bản tóm tắt

Với mỗi đợt i và lớp j chúng ta có

$$softmax[i, j] = exp(logits[i, j]) / sum_j(exp(logits[i, j]))$$

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • nhật ký: 2-D với hình dạng [batch_size, num_classes] .

Trả về:

  • Output : Hình dạng tương tự như logits .

Hàm tạo và hàm hủy

Softmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Thuộc tính công khai

operation
softmax

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

softmax

::tensorflow::Output softmax

Chức năng công cộng

Softmax

 Softmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const