dòng chảy căng:: ôi:: Softplus

#include <nn_ops.h>

Tính toán softplus: log(exp(features) + 1) .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

  • Output : Tenxor kích hoạt.

Hàm tạo và hàm hủy

Softplus (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Thuộc tính công khai

activations
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

kích hoạt

::tensorflow::Output activations

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Softplus

 Softplus(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const