dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạn thưa thớtTrung bìnhGrad

#include <math_ops.h>

Tính toán độ dốc cho SparseSegmentMean .

Bản tóm tắt

Trả về "đầu ra" tensor có hình dạng giống như grad, ngoại trừ thứ nguyên 0 có giá trị là out_dim0.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SparseSegmentMeanGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân đoạn thưa thớtTrung bìnhGrad

 SparseSegmentMeanGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input grad,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input output_dim0
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const