dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạn thưa thớtTrung bìnhVớiNumPhân đoạn

#include <math_ops.h>

Tính giá trị trung bình dọc theo các đoạn thưa thớt của một tensor.

Bản tóm tắt

Giống như SparseSegmentMean nhưng cho phép thiếu id trong segment_ids . Nếu một id bị sai thì tensor output ở vị trí đó sẽ bằng 0.

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ số: Một tensor 1-D. Có cùng thứ hạng với segment_ids .
  • Seg_ids: Tenxơ 1-D. Các giá trị phải được sắp xếp và có thể lặp lại.
  • num_segments: Phải bằng số ID phân đoạn riêng biệt.

Trả về:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ thứ nguyên 0 có kích thước num_segments .

Hàm tạo và hàm hủy

SparseSegmentMeanWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân đoạn thưa thớtTrung bìnhVớiNumPhân đoạn

 SparseSegmentMeanWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const