dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạn thưa thớtSqrtN

#include <math_ops.h>

Tính tổng dọc theo các đoạn thưa thớt của tensor chia cho sqrt của N.

Bản tóm tắt

N là kích thước của đoạn bị giảm.

Xem tf.sparse.segment_sum để biết ví dụ sử dụng.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • chỉ số: Một tensor 1-D. Có cùng thứ hạng với segment_ids .
  • Seg_ids: Tenxơ 1-D. Các giá trị phải được sắp xếp và có thể lặp lại.

Trả về:

  • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ thứ nguyên 0 có kích thước k , số lượng phân đoạn.

Hàm tạo và hàm hủy

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân đoạn thưa thớtSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const