dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạn thưa thớtTổng

#include <math_ops.h>

Tính tổng dọc theo các đoạn thưa thớt của một tensor.

Bản tóm tắt

Đọc phần về phân đoạn để biết giải thích về các phân đoạn.

Giống như SegmentSum , nhưng segment_ids có thể có thứ hạng thấp hơn thứ nguyên đầu tiên của data , chọn một tập hợp con của thứ nguyên 0, được chỉ định bởi indices .

Ví dụ:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [-1,-2,-3,-4], [5,6,7,8]])

# Select two rows, one segment.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 0]))
# => [[0 0 0 0]]

# Select two rows, two segment.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 1]))
# => [[ 1 2 3 4]
#   [-1 -2 -3 -4]]

# Select all rows, two segments.
tf.sparse_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 2]), tf.constant([0, 0, 1]))
# => [[0 0 0 0]
#   [5 6 7 8]]

# Which is equivalent to:
tf.segment_sum(c, tf.constant([0, 0, 1]))

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • chỉ số: Một tensor 1-D. Có cùng thứ hạng với segment_ids .
 • Seg_ids: Tenxơ 1-D. Các giá trị phải được sắp xếp và có thể lặp lại.

Trả về:

 • Output : Có hình dạng giống như dữ liệu, ngoại trừ thứ nguyên 0 có kích thước k , số lượng phân đoạn.

Hàm tạo và hàm hủy

SparseSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Phân đoạn thưa thớtTổng

 SparseSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const