dòng chảy căng:: ôi:: Thưa thớtTensorDày đặcThêm

#include <sparse_ops.h>

Cộng một SparseTensor và một Tensor dày đặc, tạo ra một Tensor dày đặc.

Bản tóm tắt

Op này không yêu cầu a_indices phải được sắp xếp theo thứ tự từ điển tiêu chuẩn.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • a_chỉ số: 2-D. Các indices của SparseTensor , có hình dạng [nnz, ndims] .
  • a_giá trị: 1-D. Các values của SparseTensor , có hình dạng [nnz] .
  • a_shape: 1-D. Hình shape của SparseTensor , có hình dạng [ndims] .
  • b: ndims -D Tensor . Với hình a_shape .

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SparseTensorDenseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Thưa thớtTensorDày đặcThêm

 SparseTensorDenseAdd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a_indices,
  ::tensorflow::Input a_values,
  ::tensorflow::Input a_shape,
  ::tensorflow::Input b
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const