dòng chảy căng:: ôi:: ChuỗiDải

#include <string_ops.h>

Loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối khỏi Tensor .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Một chuỗi Tensor có hình dạng bất kỳ.

Trả về:

  • Output : Một Tensor chuỗi có hình dạng giống như đầu vào.

Hàm tạo và hàm hủy

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

ChuỗiDải

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const