dòng chảy căng:: ôi:: Tính

#include <math_ops.h>

Tính tang hyperbol của x theo phần tử.

Bản tóm tắt

Cho một tensor đầu vào, hàm này tính tang hyperbol của mọi phần tử trong tensor. Phạm vi đầu vào[-inf, inf] và phạm vi đầu ra là [-1,1] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -5, -0.5, 1, 1.2, 2, 3, float("inf")])
  tf.math.tanh(x) ==> [-1. -0.99990916 -0.46211717 0.7615942 0.8336547 0.9640276 0.9950547 1.]
  

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Tanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Tính

 Tanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const