dòng chảy căng:: ôi:: Dấu thời gian

#include <logging_ops.h>

Cung cấp thời gian kể từ kỷ nguyên tính bằng giây.

Bản tóm tắt

Trả về dấu thời gian dưới dạng float64 trong vài giây kể từ kỷ nguyên Unix.

Lưu ý: dấu thời gian được tính khi op được thực thi chứ không phải khi nó được thêm vào biểu đồ.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

Thuộc tính công khai

operation
ts

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

Chức năng công cộng

Dấu thời gian

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const