dòng chảy căng:: ôi:: Ở đâu3

#include <math_ops.h>

Chọn các phần tử từ x hoặc y , tùy thuộc vào condition .

Bản tóm tắt

Các tensor xy đều phải có hình dạng giống nhau và đầu ra cũng sẽ có hình dạng đó.

Tenxơ condition phải là vô hướng nếu xy là vô hướng. Nếu xy là vectơ hoặc thứ hạng cao hơn thì condition phải là vô hướng, vectơ có kích thước khớp với chiều thứ nhất của x hoặc phải có hình dạng giống như x .

Tenxor condition hoạt động như một mặt nạ, dựa trên giá trị ở mỗi phần tử, chọn phần tử/hàng tương ứng trong đầu ra nên được lấy từ x (nếu đúng) hay y (nếu sai).

Nếu condition là một vectơ và xy là các ma trận có thứ hạng cao hơn thì nó sẽ chọn hàng (chiều bên ngoài) để sao chép từ xy . Nếu condition có hình dạng giống như xy thì nó sẽ chọn phần tử cần sao chép từ xy .

Ví dụ:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ở đâu3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const