dòng chảy căng:: ôi:: Viết tập tin

#include <io_ops.h>

Ghi nội dung vào tập tin ở tên tập tin đầu vào.

Bản tóm tắt

Tạo tập tin và đệ quy

tạo thư mục nếu không tồn tại.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tên tập tin: vô hướng. Tên của tập tin mà chúng tôi viết nội dung.
  • nội dung: vô hướng. Nội dung được ghi vào tập tin đầu ra.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Viết tập tin

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const