dòng chảy căng:: ôi:: Xlogy

#include <math_ops.h>

Trả về 0 nếu x == 0 và x * log(y) nếu không, theo từng phần tử.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Xlogy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Xlogy

 Xlogy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const