dòng chảy căng:: ôi:: số khôngThích

#include <array_ops.h>

Trả về một tenxơ gồm các số 0 có cùng hình dạng và kiểu như x.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • x: một tensor loại T.

Trả về:

  • Output : một tensor có cùng hình dạng và kiểu như x nhưng chứa đầy các số 0.

Hàm tạo và hàm hủy

ZerosLike (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

số khôngThích

 ZerosLike(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const