dòng chảy căng:: ôi:: Zeta

#include <math_ops.h>

Tính hàm Hurwitz zeta \((x, q)\).

Bản tóm tắt

Hàm zeta Hurwitz được định nghĩa là:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Zeta

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const