جستجوگرهای تصویر را ادغام کنید

جستجوی تصویر امکان جستجوی تصاویر مشابه در پایگاه داده تصاویر را فراهم می کند. با جاسازی پرس و جوی جستجو در یک بردار با ابعاد بالا که معنای معنایی پرس و جو را نشان می دهد، و به دنبال آن جستجوی شباهت در یک نمایه از پیش تعریف شده سفارشی با استفاده از ScaNN (نزدیکترین همسایگان مقیاس پذیر) کار می کند.

برخلاف طبقه‌بندی تصویر ، افزایش تعداد مواردی که قابل تشخیص هستند نیازی به آموزش مجدد کل مدل ندارد. آیتم های جدید را می توان به سادگی با ساخت مجدد شاخص اضافه کرد. این همچنین کار با پایگاه داده های بزرگتر (100k+ مورد) تصاویر را امکان پذیر می کند.

از Task Library ImageSearcher API برای استقرار جستجوگر تصویر سفارشی خود در برنامه های تلفن همراه خود استفاده کنید.

ویژگی های کلیدی ImageSearcher API

 • یک تصویر را به عنوان ورودی می گیرد، استخراج جاسازی و جستجوی نزدیکترین همسایه را در فهرست انجام می دهد.

 • پردازش تصویر ورودی، از جمله چرخش، تغییر اندازه و تبدیل فضای رنگ.

 • منطقه مورد علاقه تصویر ورودی.

پیش نیازها

قبل از استفاده از ImageSearcher API، باید یک فهرست بر اساس مجموعه سفارشی تصاویر برای جستجو ساخته شود. این را می توان با استفاده از Model Maker Searcher API با دنبال کردن و تطبیق آموزش به دست آورد.

برای این شما نیاز خواهید داشت:

پس از این مرحله، باید یک مدل جستجوگر TFLite مستقل داشته باشید (به عنوان مثال mobilenet_v3_searcher.tflite )، که مدل اصلی جاسازی تصویر است که نمایه آن به فراداده مدل TFLite متصل شده است.

استنتاج را در جاوا اجرا کنید

مرحله 1: وابستگی Gradle و تنظیمات دیگر را وارد کنید

فایل مدل جستجوگر .tflite را در فهرست دارایی‌های ماژول Android که مدل در آنجا اجرا می‌شود، کپی کنید. مشخص کنید که فایل نباید فشرده شود و کتابخانه TensorFlow Lite را به فایل build.gradle ماژول اضافه کنید:

android {
  // Other settings

  // Specify tflite index file should not be compressed for the app apk
  aaptOptions {
    noCompress "tflite"
  }

}

dependencies {
  // Other dependencies

  // Import the Task Vision Library dependency (NNAPI is included)
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-task-vision:0.4.4'
  // Import the GPU delegate plugin Library for GPU inference
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu-delegate-plugin:0.4.4'
}

مرحله 2: استفاده از مدل

// Initialization
ImageSearcherOptions options =
  ImageSearcherOptions.builder()
    .setBaseOptions(BaseOptions.builder().useGpu().build())
    .setSearcherOptions(
      SearcherOptions.builder().setL2Normalize(true).build())
    .build();
ImageSearcher imageSearcher =
  ImageSearcher.createFromFileAndOptions(context, modelFile, options);

// Run inference
List<NearestNeighbor> results = imageSearcher.search(image);

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageSearcher به کد منبع و javadoc مراجعه کنید.

استنتاج را در C++ اجرا کنید

// Initialization
ImageSearcherOptions options;
options.mutable_base_options()->mutable_model_file()->set_file_name(model_path);
options.mutable_embedding_options()->set_l2_normalize(true);
std::unique_ptr<ImageSearcher> image_searcher = ImageSearcher::CreateFromOptions(options).value();

// Create input frame_buffer from your inputs, `image_data` and `image_dimension`.
// See more information here: tensorflow_lite_support/cc/task/vision/utils/frame_buffer_common_utils.h
std::unique_ptr<FrameBuffer> frame_buffer = CreateFromRgbRawBuffer(
   image_data, image_dimension);

// Run inference
const SearchResult result = image_searcher->Search(*frame_buffer).value();

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageSearcher به کد منبع مراجعه کنید.

استنتاج را در پایتون اجرا کنید

مرحله 1: بسته TensorFlow Lite Support Pypi را نصب کنید.

با استفاده از دستور زیر می توانید بسته TensorFlow Lite Support Pypi را نصب کنید:

pip install tflite-support

مرحله 2: استفاده از مدل

from tflite_support.task import vision

# Initialization
image_searcher = vision.ImageSearcher.create_from_file(model_path)

# Run inference
image = vision.TensorImage.create_from_file(image_file)
result = image_searcher.search(image)

برای گزینه های بیشتر برای پیکربندی ImageSearcher به کد منبع مراجعه کنید.

نتایج نمونه

Results:
 Rank#0:
 metadata: burger
 distance: 0.13452
 Rank#1:
 metadata: car
 distance: 1.81935
 Rank#2:
 metadata: bird
 distance: 1.96617
 Rank#3:
 metadata: dog
 distance: 2.05610
 Rank#4:
 metadata: cat
 distance: 2.06347

ابزار ساده CLI را برای ImageSearcher با مدل و داده های آزمایشی خود امتحان کنید.