امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tfmot.clustering

Module containing code for clustering.

Modules

keras module: Module containing clustering code built on Keras abstractions.