Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfmot.clustering

Module containing code for clustering.

Modules

keras module: Module containing clustering code built on Keras abstractions.