سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

Module: tfmot.quantization.keras.quantizers

Module containing Quantization abstraction and quantizers.

Classes

class AllValuesQuantizer: Quantize tensor based on min/max of tensor values across all batches.

class LastValueQuantizer: Quantize tensor based on range the last batch of values.

class MovingAverageQuantizer: Quantize tensor based on a moving average of values across batches.

class Quantizer: ABC interface which encapsulates the logic of how to quantize tensors.