Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfmot

Init module for TensorFlow Model Optimization Python API.

import tensorflow_model_optimization as tfmot

Modules

clustering module: Module containing code for clustering.

quantization module: Module containing code for quantization.

sparsity module: Module containing code for sparsity.