Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Grupowanie wag w przykładzie Keras

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Witamy w kompleksowym przykładzie grupowania wag , będącym częścią zestawu narzędzi optymalizacji modelu TensorFlow.

Inne strony

Wprowadzenie do grupowania wag i określenie, czy należy go używać (w tym obsługiwane), znajduje się na stronie przeglądu .

Aby szybko znaleźć interfejsy API potrzebne do swojego przypadku użycia (poza pełnym klastrowaniem modelu z 16 klastrami), zapoznaj się z obszernym przewodnikiem .

Zawartość

W samouczku:

 1. Wytrenuj od podstaw model tf.keras dla zestawu danych MNIST.
 2. Dostosuj model, stosując interfejs API do grupowania wag i zobacz dokładność.
 3. Utwórz 6x mniejsze modele TF i TFLite z klastrowania.
 4. Utwórz 8-krotnie mniejszy model TFLite, łącząc grupowanie wag i kwantyzację potreningową.
 5. Zobacz trwałość dokładności od TF do TFLite.

Ustawiać

Możesz uruchomić ten notatnik Jupyter w swoim lokalnym virtualenv lub colabie . Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania zależności, zapoznaj się z instrukcją instalacji .

 pip install -q tensorflow-model-optimization
WARNING: You are using pip version 20.2.2; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

import numpy as np
import tempfile
import zipfile
import os

Wytrenuj model tf.keras dla MNIST bez grupowania

# Load MNIST dataset
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 to 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

# Define the model architecture.
model = keras.Sequential([
  keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
  keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
  keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3), activation=tf.nn.relu),
  keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
  keras.layers.Flatten(),
  keras.layers.Dense(10)
])

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

model.fit(
  train_images,
  train_labels,
  validation_split=0.1,
  epochs=10
)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
Epoch 1/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.3008 - accuracy: 0.9148 - val_loss: 0.1216 - val_accuracy: 0.9687
Epoch 2/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.1221 - accuracy: 0.9651 - val_loss: 0.0861 - val_accuracy: 0.9758
Epoch 3/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0897 - accuracy: 0.9741 - val_loss: 0.0710 - val_accuracy: 0.9802
Epoch 4/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0727 - accuracy: 0.9787 - val_loss: 0.0719 - val_accuracy: 0.9803
Epoch 5/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0631 - accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0657 - val_accuracy: 0.9822
Epoch 6/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0554 - accuracy: 0.9833 - val_loss: 0.0601 - val_accuracy: 0.9820
Epoch 7/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0489 - accuracy: 0.9855 - val_loss: 0.0647 - val_accuracy: 0.9805
Epoch 8/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0442 - accuracy: 0.9869 - val_loss: 0.0575 - val_accuracy: 0.9845
Epoch 9/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0403 - accuracy: 0.9875 - val_loss: 0.0596 - val_accuracy: 0.9820
Epoch 10/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0362 - accuracy: 0.9888 - val_loss: 0.0588 - val_accuracy: 0.9833

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f0e6f780a58>

Oceń model bazowy i zapisz go do późniejszego wykorzystania

_, baseline_model_accuracy = model.evaluate(
  test_images, test_labels, verbose=0)

print('Baseline test accuracy:', baseline_model_accuracy)

_, keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
print('Saving model to: ', keras_file)
tf.keras.models.save_model(model, keras_file, include_optimizer=False)
Baseline test accuracy: 0.9785000085830688
Saving model to: /tmp/tmpjo5b6jen.h5

Dostrój wstępnie wytrenowany model za pomocą klastrowania

Zastosuj funkcję cluster_weights() API do całego wstępnie wytrenowanego modelu, aby zademonstrować jego skuteczność w zmniejszaniu rozmiaru modelu po zastosowaniu zip przy zachowaniu przyzwoitej dokładności. Aby dowiedzieć się, jak najlepiej zrównoważyć dokładność i współczynnik kompresji dla danego przypadku użycia, zapoznaj się z przykładem dla poszczególnych warstw w obszernym przewodniku .

Zdefiniuj model i zastosuj interfejs API klastrowania

Przed przekazaniem modelu do interfejsu API klastrowania upewnij się, że jest przeszkolony i wykazuje akceptowalną dokładność.

import tensorflow_model_optimization as tfmot

cluster_weights = tfmot.clustering.keras.cluster_weights
CentroidInitialization = tfmot.clustering.keras.CentroidInitialization

clustering_params = {
 'number_of_clusters': 16,
 'cluster_centroids_init': CentroidInitialization.LINEAR
}

# Cluster a whole model
clustered_model = cluster_weights(model, **clustering_params)

# Use smaller learning rate for fine-tuning clustered model
opt = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-5)

clustered_model.compile(
 loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
 optimizer=opt,
 metrics=['accuracy'])

clustered_model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
cluster_reshape (ClusterWeig (None, 28, 28, 1)     0     
_________________________________________________________________
cluster_conv2d (ClusterWeigh (None, 26, 26, 12)    136    
_________________________________________________________________
cluster_max_pooling2d (Clust (None, 13, 13, 12)    0     
_________________________________________________________________
cluster_flatten (ClusterWeig (None, 2028)       0     
_________________________________________________________________
cluster_dense (ClusterWeight (None, 10)        20306   
=================================================================
Total params: 20,442
Trainable params: 54
Non-trainable params: 20,388
_________________________________________________________________

Dostrój model i oceń dokładność względem linii bazowej

Dostrój model za pomocą grupowania dla 1 epoki.

# Fine-tune model
clustered_model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 batch_size=500,
 epochs=1,
 validation_split=0.1)
108/108 [==============================] - 2s 16ms/step - loss: 0.0453 - accuracy: 0.9851 - val_loss: 0.0699 - val_accuracy: 0.9802

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f0e543ffeb8>

W tym przykładzie występuje minimalna utrata dokładności testu po grupowaniu w porównaniu z linią bazową.

_, clustered_model_accuracy = clustered_model.evaluate(
 test_images, test_labels, verbose=0)

print('Baseline test accuracy:', baseline_model_accuracy)
print('Clustered test accuracy:', clustered_model_accuracy)
Baseline test accuracy: 0.9785000085830688
Clustered test accuracy: 0.9746000170707703

Utwórz 6x mniejsze modele z klastrowania

Zarówno strip_clustering jak i zastosowanie standardowego algorytmu kompresji (np. Przez gzip) są niezbędne, aby zobaczyć zalety kompresji klastrowania.

Najpierw utwórz kompresowalny model dla TensorFlow. Tutaj strip_clustering usuwa wszystkie zmienne (np. tf.Variable do przechowywania centroid klastrów i indeksów), których grupowanie potrzebuje tylko podczas uczenia, które w przeciwnym razie zwiększyłyby rozmiar modelu podczas wnioskowania.

final_model = tfmot.clustering.keras.strip_clustering(clustered_model)

_, clustered_keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
print('Saving clustered model to: ', clustered_keras_file)
tf.keras.models.save_model(final_model, clustered_keras_file, 
              include_optimizer=False)
Saving clustered model to: /tmp/tmpo83fpb0m.h5

Następnie utwórz kompresowalne modele dla TFLite. Możesz przekonwertować model klastrowy do formatu, który będzie działał na docelowym zapleczu. TensorFlow Lite to przykład, którego można użyć do wdrożenia na urządzeniach mobilnych.

clustered_tflite_file = '/tmp/clustered_mnist.tflite'
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(final_model)
tflite_clustered_model = converter.convert()
with open(clustered_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(tflite_clustered_model)
print('Saved clustered TFLite model to:', clustered_tflite_file)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp4gcxcvlh/assets
Saved clustered TFLite model to: /tmp/clustered_mnist.tflite

Zdefiniuj funkcję pomocniczą, aby faktycznie kompresować modele za pomocą programu gzip i mierzyć rozmiar spakowany.

def get_gzipped_model_size(file):
 # It returns the size of the gzipped model in bytes.
 import os
 import zipfile

 _, zipped_file = tempfile.mkstemp('.zip')
 with zipfile.ZipFile(zipped_file, 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
  f.write(file)

 return os.path.getsize(zipped_file)

Porównaj i zobacz, że modele są 6 razy mniejsze od grupowania

print("Size of gzipped baseline Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(keras_file)))
print("Size of gzipped clustered Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(clustered_keras_file)))
print("Size of gzipped clustered TFlite model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(clustered_tflite_file)))
Size of gzipped baseline Keras model: 78047.00 bytes
Size of gzipped clustered Keras model: 12524.00 bytes
Size of gzipped clustered TFlite model: 12141.00 bytes

Utwórz 8- krotnie mniejszy model TFLite, łącząc grupowanie wag i kwantyzację potreningową

Możesz zastosować kwantyzację po treningu do modelu klastrowego, aby uzyskać dodatkowe korzyści.

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(final_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
tflite_quant_model = converter.convert()

_, quantized_and_clustered_tflite_file = tempfile.mkstemp('.tflite')

with open(quantized_and_clustered_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)

print('Saved quantized and clustered TFLite model to:', quantized_and_clustered_tflite_file)
print("Size of gzipped baseline Keras model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(keras_file)))
print("Size of gzipped clustered and quantized TFlite model: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(quantized_and_clustered_tflite_file)))
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpt2flzp4s/assets

INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpt2flzp4s/assets

Saved quantized and clustered TFLite model to: /tmp/tmpgu3loy72.tflite
Size of gzipped baseline Keras model: 78047.00 bytes
Size of gzipped clustered and quantized TFlite model: 9240.00 bytes

Zobacz trwałość dokładności od TF do TFLite

Zdefiniuj funkcję pomocniczą do oceny modelu TFLite w testowym zestawie danych.

def eval_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on every image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for i, test_image in enumerate(test_images):
  if i % 1000 == 0:
   print('Evaluated on {n} results so far.'.format(n=i))
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 print('\n')
 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 prediction_digits = np.array(prediction_digits)
 accuracy = (prediction_digits == test_labels).mean()
 return accuracy

Oceniasz model, który został zgrupowany i skwantyzowany, a następnie sprawdzasz, czy TensorFlow zachowuje dokładność do zaplecza TFLite.

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_quant_model)
interpreter.allocate_tensors()

test_accuracy = eval_model(interpreter)

print('Clustered and quantized TFLite test_accuracy:', test_accuracy)
print('Clustered TF test accuracy:', clustered_model_accuracy)
Evaluated on 0 results so far.
Evaluated on 1000 results so far.
Evaluated on 2000 results so far.
Evaluated on 3000 results so far.
Evaluated on 4000 results so far.
Evaluated on 5000 results so far.
Evaluated on 6000 results so far.
Evaluated on 7000 results so far.
Evaluated on 8000 results so far.
Evaluated on 9000 results so far.


Clustered and quantized TFLite test_accuracy: 0.9746
Clustered TF test accuracy: 0.9746000170707703

Wniosek

W tym samouczku pokazano, jak tworzyć modele klastrowe za pomocą interfejsu API TensorFlow Model Optimization Toolkit. Dokładniej, przeszedłeś przez kompleksowy przykład tworzenia 8-krotnie mniejszego modelu dla MNIST z minimalną różnicą w dokładności. Zachęcamy do wypróbowania tej nowej możliwości, która może być szczególnie ważna w przypadku wdrażania w środowiskach o ograniczonych zasobach.