روز جامعه ML 9 نوامبر است! برای به روز رسانی از TensorFlow، JAX به ما بپیوندید، و بیشتر بیشتر بدانید

پراکندگی و خوشه با حفظ آموزش کمی سازی (PCQAT) مثال Keras

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

این پایان دادن به عنوان مثال پایان نشان دادن استفاده از sparsity و خوشه حفظ تدریج آگاه آموزش (PCQAT) API، بخشی از خط لوله بهینه سازی مشارکتی TensorFlow مدل بهینه سازی جعبه ابزار است.

صفحات دیگر

برای معرفی به خط لوله و دیگر تکنیک های موجود، مشاهده صفحه مرور کلی بهینه سازی مشترک .

فهرست

در آموزش ، شما موارد زیر را انجام می دهید:

 1. آموزش tf.keras مدل برای مجموعه داده MNIST از ابتدا.
 2. مدل را با هرس دقیق تنظیم کرده و دقت آن را ببینید و مشاهده کنید که مدل با موفقیت هرس شده است.
 3. بر روی مدل هرس ، خوشه های حفظ کننده پراکنده را اعمال کنید و مشاهده کنید که کمیابی که قبلاً اعمال شده بود حفظ شده است.
 4. QAT را اعمال کنید و از بین رفتن تعداد کمی و خوشه ها را مشاهده کنید.
 5. PCQAT را اعمال کنید و مشاهده کنید که هر دو تعداد کمی و خوشه ای که قبلاً اعمال شده بود حفظ شده است.
 6. یک مدل TFLite ایجاد کنید و اثرات استفاده از PCQAT را بر روی آن مشاهده کنید.
 7. اندازه های مختلف مدل ها را برای مشاهده مزایای فشرده سازی استفاده از پراکنده و به دنبال آن تکنیک های بهینه سازی مشارکتی برای حفظ خوشه نازک و PCQAT مقایسه کنید.
 8. دقت مدل کامل بهینه شده را با دقت مدل پایه غیربهینه شده مقایسه کنید.

برپایی

شما می توانید این Jupyter نوت بوک در محلی خود را اجرا از virtualenv یا COLAB . برای جزئیات راه اندازی وابستگی، لطفا به مراجعه راهنمای نصب و راه اندازی .

 pip install -q tensorflow-model-optimization
import tensorflow as tf

import numpy as np
import tempfile
import zipfile
import os

یک مدل tf.keras را برای هرس و خوشه بندی MNIST آموزش دهید

# Load MNIST dataset
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 to 1.
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0

model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28)),
 tf.keras.layers.Reshape(target_shape=(28, 28, 1)),
 tf.keras.layers.Conv2D(filters=12, kernel_size=(3, 3),
             activation=tf.nn.relu),
 tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
 tf.keras.layers.Flatten(),
 tf.keras.layers.Dense(10)
])

opt = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-3)

# Train the digit classification model
model.compile(optimizer=opt,
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

model.fit(
  train_images,
  train_labels,
  validation_split=0.1,
  epochs=10
)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
2021-09-02 11:14:14.164834: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
Epoch 1/10
1688/1688 [==============================] - 8s 5ms/step - loss: 0.2842 - accuracy: 0.9215 - val_loss: 0.1078 - val_accuracy: 0.9713
Epoch 2/10
1688/1688 [==============================] - 8s 5ms/step - loss: 0.1110 - accuracy: 0.9684 - val_loss: 0.0773 - val_accuracy: 0.9783
Epoch 3/10
1688/1688 [==============================] - 8s 4ms/step - loss: 0.0821 - accuracy: 0.9760 - val_loss: 0.0676 - val_accuracy: 0.9803
Epoch 4/10
1688/1688 [==============================] - 8s 4ms/step - loss: 0.0684 - accuracy: 0.9799 - val_loss: 0.0600 - val_accuracy: 0.9825
Epoch 5/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0590 - accuracy: 0.9828 - val_loss: 0.0601 - val_accuracy: 0.9838
Epoch 6/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0522 - accuracy: 0.9845 - val_loss: 0.0599 - val_accuracy: 0.9835
Epoch 7/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0472 - accuracy: 0.9863 - val_loss: 0.0544 - val_accuracy: 0.9862
Epoch 8/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0422 - accuracy: 0.9868 - val_loss: 0.0579 - val_accuracy: 0.9848
Epoch 9/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0384 - accuracy: 0.9884 - val_loss: 0.0569 - val_accuracy: 0.9847
Epoch 10/10
1688/1688 [==============================] - 7s 4ms/step - loss: 0.0347 - accuracy: 0.9892 - val_loss: 0.0559 - val_accuracy: 0.9840
<keras.callbacks.History at 0x7f6a8212c550>

مدل پایه را ارزیابی کرده و برای استفاده بعدی ذخیره کنید

_, baseline_model_accuracy = model.evaluate(
  test_images, test_labels, verbose=0)

print('Baseline test accuracy:', baseline_model_accuracy)

_, keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
print('Saving model to: ', keras_file)
tf.keras.models.save_model(model, keras_file, include_optimizer=False)
Baseline test accuracy: 0.9811000227928162
Saving model to: /tmp/tmprlekfdwb.h5

مدل را هرس کرده و با دقت 50 درصد پراکنده کنید

درخواست prune_low_magnitude() API برای دستیابی به مدل هرس که قرار است در گام بعدی خوشه شود. به مراجعه راهنمای جامع هرس برای اطلاعات بیشتر در API هرس.

مدل را تعریف کرده و API sparsity را اعمال کنید

توجه داشته باشید که از مدل پیش آموزش استفاده شده است.

import tensorflow_model_optimization as tfmot

prune_low_magnitude = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude

pruning_params = {
   'pruning_schedule': tfmot.sparsity.keras.ConstantSparsity(0.5, begin_step=0, frequency=100)
 }

callbacks = [
 tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep()
]

pruned_model = prune_low_magnitude(model, **pruning_params)

# Use smaller learning rate for fine-tuning
opt = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-5)

pruned_model.compile(
 loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
 optimizer=opt,
 metrics=['accuracy'])
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/base_layer.py:2223: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '

مدل را به طور دقیق تنظیم کنید ، پراکندگی را بررسی کرده و دقت را در مقایسه با خط پایه ارزیابی کنید

مدل را با هرس برای 3 دوره دقیق تنظیم کنید.

# Fine-tune model
pruned_model.fit(
 train_images,
 train_labels,
 epochs=3,
 validation_split=0.1,
 callbacks=callbacks)
2021-09-02 11:15:31.836903: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
Epoch 1/3
1688/1688 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 0.2095 - accuracy: 0.9305 - val_loss: 0.1440 - val_accuracy: 0.9528
Epoch 2/3
1688/1688 [==============================] - 8s 4ms/step - loss: 0.1042 - accuracy: 0.9671 - val_loss: 0.0947 - val_accuracy: 0.9715
Epoch 3/3
1688/1688 [==============================] - 8s 4ms/step - loss: 0.0743 - accuracy: 0.9782 - val_loss: 0.0829 - val_accuracy: 0.9770
<keras.callbacks.History at 0x7f6a81f94250>

توابع کمکی را برای محاسبه و چاپ تعداد کمی و خوشه های مدل تعریف کنید.

def print_model_weights_sparsity(model):
  for layer in model.layers:
    if isinstance(layer, tf.keras.layers.Wrapper):
      weights = layer.trainable_weights
    else:
      weights = layer.weights
    for weight in weights:
      if "kernel" not in weight.name or "centroid" in weight.name:
        continue
      weight_size = weight.numpy().size
      zero_num = np.count_nonzero(weight == 0)
      print(
        f"{weight.name}: {zero_num/weight_size:.2%} sparsity ",
        f"({zero_num}/{weight_size})",
      )

def print_model_weight_clusters(model):
  for layer in model.layers:
    if isinstance(layer, tf.keras.layers.Wrapper):
      weights = layer.trainable_weights
    else:
      weights = layer.weights
    for weight in weights:
      # ignore auxiliary quantization weights
      if "quantize_layer" in weight.name:
        continue
      if "kernel" in weight.name:
        unique_count = len(np.unique(weight))
        print(
          f"{layer.name}/{weight.name}: {unique_count} clusters "
        )

اجازه دهید ابتدا بسته بندی هرس را برداریم ، سپس بررسی کنیم که هسته مدل به درستی هرس شده است.

stripped_pruned_model = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(pruned_model)

print_model_weights_sparsity(stripped_pruned_model)
conv2d/kernel:0: 50.00% sparsity (54/108)
dense/kernel:0: 50.00% sparsity (10140/20280)

از خوشه بندی پایدار استفاده کنید و در هر دو مورد تأثیر آن را روی پراکندگی مدل بررسی کنید

در مرحله بعد ، خوشه های حفظ کننده پراکنده را روی مدل هرس شده اعمال کنید و تعداد خوشه ها را مشاهده کرده و بررسی کنید که کمیابی حفظ شده است.

import tensorflow_model_optimization as tfmot
from tensorflow_model_optimization.python.core.clustering.keras.experimental import (
  cluster,
)

cluster_weights = tfmot.clustering.keras.cluster_weights
CentroidInitialization = tfmot.clustering.keras.CentroidInitialization

cluster_weights = cluster.cluster_weights

clustering_params = {
 'number_of_clusters': 8,
 'cluster_centroids_init': CentroidInitialization.KMEANS_PLUS_PLUS,
 'preserve_sparsity': True
}

sparsity_clustered_model = cluster_weights(stripped_pruned_model, **clustering_params)

sparsity_clustered_model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])

print('Train sparsity preserving clustering model:')
sparsity_clustered_model.fit(train_images, train_labels,epochs=3, validation_split=0.1)
Train sparsity preserving clustering model:
Epoch 1/3
1688/1688 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 0.0495 - accuracy: 0.9847 - val_loss: 0.0611 - val_accuracy: 0.9843
Epoch 2/3
1688/1688 [==============================] - 8s 5ms/step - loss: 0.0472 - accuracy: 0.9855 - val_loss: 0.0705 - val_accuracy: 0.9812
Epoch 3/3
1688/1688 [==============================] - 8s 5ms/step - loss: 0.0463 - accuracy: 0.9846 - val_loss: 0.0796 - val_accuracy: 0.9780
<keras.callbacks.History at 0x7f6a81c10250>

ابتدا بسته بندی خوشه ای را بردارید ، سپس بررسی کنید که مدل به درستی هرس شده و خوشه بندی شده است.

stripped_clustered_model = tfmot.clustering.keras.strip_clustering(sparsity_clustered_model)

print("Model sparsity:\n")
print_model_weights_sparsity(stripped_clustered_model)

print("\nModel clusters:\n")
print_model_weight_clusters(stripped_clustered_model)
Model sparsity:

kernel:0: 51.85% sparsity (56/108)
kernel:0: 60.83% sparsity (12337/20280)

Model clusters:

conv2d/kernel:0: 8 clusters 
dense/kernel:0: 8 clusters

QAT و PCQAT را اعمال کنید و اثر را بر روی خوشه های مدل و پراکنده بررسی کنید

در مرحله بعد ، QAT و PCQAT را روی مدل خوشه ای پراکنده اعمال کنید و مشاهده کنید که PCQAT وزن و خوشه های ناچیز را در مدل شما حفظ می کند. توجه داشته باشید که مدل حذف شده به API QAT و PCQAT منتقل می شود.

# QAT
qat_model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(stripped_clustered_model)

qat_model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
print('Train qat model:')
qat_model.fit(train_images, train_labels, batch_size=128, epochs=1, validation_split=0.1)

# PCQAT
quant_aware_annotate_model = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_model(
       stripped_clustered_model)
pcqat_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(
       quant_aware_annotate_model,
       tfmot.experimental.combine.Default8BitClusterPreserveQuantizeScheme(preserve_sparsity=True))

pcqat_model.compile(optimizer='adam',
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
print('Train pcqat model:')
pcqat_model.fit(train_images, train_labels, batch_size=128, epochs=1, validation_split=0.1)
Train qat model:
422/422 [==============================] - 4s 8ms/step - loss: 0.0343 - accuracy: 0.9892 - val_loss: 0.0600 - val_accuracy: 0.9858
Train pcqat model:
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['conv2d/kernel:0', 'dense/kernel:0'] when minimizing the loss.
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['conv2d/kernel:0', 'dense/kernel:0'] when minimizing the loss.
422/422 [==============================] - 4s 8ms/step - loss: 0.0371 - accuracy: 0.9880 - val_loss: 0.0664 - val_accuracy: 0.9832
<keras.callbacks.History at 0x7f6a81792910>
print("QAT Model clusters:")
print_model_weight_clusters(qat_model)
print("\nQAT Model sparsity:")
print_model_weights_sparsity(qat_model)
print("\nPCQAT Model clusters:")
print_model_weight_clusters(pcqat_model)
print("\nPCQAT Model sparsity:")
print_model_weights_sparsity(pcqat_model)
QAT Model clusters:
quant_conv2d/conv2d/kernel:0: 101 clusters 
quant_dense/dense/kernel:0: 18285 clusters 

QAT Model sparsity:
conv2d/kernel:0: 7.41% sparsity (8/108)
dense/kernel:0: 7.64% sparsity (1549/20280)

PCQAT Model clusters:
quant_conv2d/conv2d/kernel:0: 8 clusters 
quant_dense/dense/kernel:0: 8 clusters 

PCQAT Model sparsity:
conv2d/kernel:0: 51.85% sparsity (56/108)
dense/kernel:0: 60.84% sparsity (12338/20280)

مزایای فشرده سازی مدل PCQAT را مشاهده کنید

تابع کمکی را برای دریافت فایل مدل زیپ شده تعریف کنید.

def get_gzipped_model_size(file):
 # It returns the size of the gzipped model in kilobytes.

 _, zipped_file = tempfile.mkstemp('.zip')
 with zipfile.ZipFile(zipped_file, 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
  f.write(file)

 return os.path.getsize(zipped_file)/1000

توجه داشته باشید که استفاده از پراکندگی ، خوشه بندی و PCQAT برای یک مدل مزایای فشرده سازی قابل توجهی را به همراه دارد.

# QAT model
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(qat_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
qat_tflite_model = converter.convert()
qat_model_file = 'qat_model.tflite'
# Save the model.
with open(qat_model_file, 'wb') as f:
  f.write(qat_tflite_model)

# PCQAT model
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pcqat_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
pcqat_tflite_model = converter.convert()
pcqat_model_file = 'pcqat_model.tflite'
# Save the model.
with open(pcqat_model_file, 'wb') as f:
  f.write(pcqat_tflite_model)

print("QAT model size: ", get_gzipped_model_size(qat_model_file), ' KB')
print("PCQAT model size: ", get_gzipped_model_size(pcqat_model_file), ' KB')
WARNING:absl:Found untraced functions such as reshape_layer_call_and_return_conditional_losses, reshape_layer_call_fn, conv2d_layer_call_and_return_conditional_losses, conv2d_layer_call_fn, flatten_layer_call_and_return_conditional_losses while saving (showing 5 of 20). These functions will not be directly callable after loading.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp6_obh00g/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp6_obh00g/assets
2021-09-02 11:16:32.221664: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-09-02 11:16:32.221712: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Found untraced functions such as reshape_layer_call_and_return_conditional_losses, reshape_layer_call_fn, conv2d_layer_call_and_return_conditional_losses, conv2d_layer_call_fn, flatten_layer_call_and_return_conditional_losses while saving (showing 5 of 20). These functions will not be directly callable after loading.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpuqqwyk0s/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpuqqwyk0s/assets
QAT model size: 13.723 KB
PCQAT model size: 7.352 KB
2021-09-02 11:16:33.766310: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-09-02 11:16:33.766350: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.

تداوم دقت را از TF به TFLite مشاهده کنید

یک تابع کمکی برای ارزیابی مدل TFLite در مجموعه داده آزمایش تعریف کنید.

def eval_model(interpreter):
 input_index = interpreter.get_input_details()[0]["index"]
 output_index = interpreter.get_output_details()[0]["index"]

 # Run predictions on every image in the "test" dataset.
 prediction_digits = []
 for i, test_image in enumerate(test_images):
  if i % 1000 == 0:
   print(f"Evaluated on {i} results so far.")
  # Pre-processing: add batch dimension and convert to float32 to match with
  # the model's input data format.
  test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0).astype(np.float32)
  interpreter.set_tensor(input_index, test_image)

  # Run inference.
  interpreter.invoke()

  # Post-processing: remove batch dimension and find the digit with highest
  # probability.
  output = interpreter.tensor(output_index)
  digit = np.argmax(output()[0])
  prediction_digits.append(digit)

 print('\n')
 # Compare prediction results with ground truth labels to calculate accuracy.
 prediction_digits = np.array(prediction_digits)
 accuracy = (prediction_digits == test_labels).mean()
 return accuracy

مدل را که هرس ، خوشه بندی و کمی شده است ، ارزیابی کنید و سپس ببینید که صحت TensorFlow در باطن TFLite همچنان ادامه دارد.

interpreter = tf.lite.Interpreter(pcqat_model_file)
interpreter.allocate_tensors()

pcqat_test_accuracy = eval_model(interpreter)

print('Pruned, clustered and quantized TFLite test_accuracy:', pcqat_test_accuracy)
print('Baseline TF test accuracy:', baseline_model_accuracy)
Evaluated on 0 results so far.
Evaluated on 1000 results so far.
Evaluated on 2000 results so far.
Evaluated on 3000 results so far.
Evaluated on 4000 results so far.
Evaluated on 5000 results so far.
Evaluated on 6000 results so far.
Evaluated on 7000 results so far.
Evaluated on 8000 results so far.
Evaluated on 9000 results so far.


Pruned, clustered and quantized TFLite test_accuracy: 0.9803
Baseline TF test accuracy: 0.9811000227928162

نتیجه

در این آموزش، شما یاد گرفتم که چگونه برای ایجاد یک مدل، هرس آن با استفاده از prune_low_magnitude() API، و اعمال sparsity حفظ خوشه با استفاده از cluster_weights() API برای حفظ sparsity در حالی که خوشه وزن.

بعد ، آموزش آگاهی کمیابی و حفظ خوشه (PCQAT) برای حفظ پراکندگی و خوشه های مدل در حین استفاده از QAT استفاده شد. مدل نهایی PCQAT با مدل QAT مقایسه شد تا نشان دهد تعداد کمی و خوشه ها در مدل قبلی حفظ شده و در حالت دوم از بین رفته است.

در مرحله بعد ، مدلها به TFLite تبدیل شدند تا مزایای فشرده سازی روشهای پراکنده زنجیره ای ، خوشه بندی و بهینه سازی مدل PCQAT را نشان دهند و مدل TFLite برای اطمینان از صحت در باطن TFLite مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت ، دقت مدل PCQAT TFLite با دقت مدل پایه قبل از بهینه سازی مقایسه شد تا نشان دهد که تکنیک های بهینه سازی مشارکتی با حفظ دقت مشابه در مقایسه با مدل اصلی ، به مزایای فشرده سازی دست یافتند.