بیشتر بهینه سازی کنید

وقتی مدل‌های از پیش بهینه‌شده و ابزارهای پس از آموزش مورد استفاده شما را برآورده نمی‌کنند، قدم بعدی این است که ابزارهای مختلف زمان آموزش را امتحان کنید.

ابزار زمان آموزش، تابع تلفات مدل را بر روی داده‌های آموزشی، به گونه‌ای انجام می‌دهد که مدل می‌تواند با تغییرات ایجاد شده توسط تکنیک بهینه‌سازی «انطباق» پیدا کند.

نقطه شروع برای استفاده از API های آموزشی ما یک اسکریپت آموزشی Keras است که می تواند به صورت اختیاری از یک مدل Keras از پیش آموزش دیده برای تنظیم دقیق تر مقداردهی اولیه شود.

ابزارهای زمان آموزش در دسترس شما برای امتحان کردن: