Tối ưu hóa hơn nữa

Khi các mô hình được tối ưu hóa trước và các công cụ sau đào tạo không đáp ứng trường hợp sử dụng của bạn, bước tiếp theo là thử các công cụ thời gian đào tạo khác nhau.

Công cụ thời gian đào tạo dựa trên hàm mất mát của mô hình trên dữ liệu đào tạo để mô hình có thể "thích ứng" với những thay đổi do kỹ thuật tối ưu hóa mang lại.

Điểm bắt đầu để sử dụng các API đào tạo của chúng tôi là một tập lệnh đào tạo Keras, có thể được khởi tạo tùy chọn từ mô hình Keras được đào tạo trước để tinh chỉnh thêm.

Các công cụ thời gian đào tạo có sẵn để bạn thử: