Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Kompleksowy przewodnik po przycinaniu

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Witamy w obszernym przewodniku dotyczącym przycinania Keras.

Ta strona dokumentuje różne przypadki użycia i pokazuje, jak używać API dla każdego z nich. Gdy wiesz, który API trzeba, znajdź parametry i dane niskiego poziomu w tych docs API .

 • Jeśli chcesz zobaczyć korzyści z przycinania i co jest obsługiwana, zobacz przegląd .
 • Dla pojedynczej end-to-end przykład, zobacz przykład przycinanie .

Uwzględniono następujące przypadki użycia:

 • Zdefiniuj i wytrenuj przycięty model.
  • Sekwencyjny i funkcjonalny.
  • Keras model.fit i niestandardowe pętle treningowe
 • Sprawdź i zdeserializuj przycięty model.
 • Wdróż przycięty model i zobacz korzyści z kompresji.

Dla konfiguracji algorytmu przycinanie, patrz tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude docs API.

Ustawiać

Aby znaleźć potrzebne interfejsy API i zrozumieć cele, możesz uruchomić, ale pomiń czytanie tej sekcji.

! pip install -q tensorflow-model-optimization

import tensorflow as tf
import numpy as np
import tensorflow_model_optimization as tfmot

%load_ext tensorboard

import tempfile

input_shape = [20]
x_train = np.random.randn(1, 20).astype(np.float32)
y_train = tf.keras.utils.to_categorical(np.random.randn(1), num_classes=20)

def setup_model():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape),
   tf.keras.layers.Flatten()
 ])
 return model

def setup_pretrained_weights():
 model = setup_model()

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.categorical_crossentropy,
   optimizer='adam',
   metrics=['accuracy']
 )

 model.fit(x_train, y_train)

 _, pretrained_weights = tempfile.mkstemp('.tf')

 model.save_weights(pretrained_weights)

 return pretrained_weights

def get_gzipped_model_size(model):
 # Returns size of gzipped model, in bytes.
 import os
 import zipfile

 _, keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
 model.save(keras_file, include_optimizer=False)

 _, zipped_file = tempfile.mkstemp('.zip')
 with zipfile.ZipFile(zipped_file, 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
  f.write(keras_file)

 return os.path.getsize(zipped_file)

setup_model()
pretrained_weights = setup_pretrained_weights()

Zdefiniuj model

Przycinanie całego modelu (sekwencyjne i funkcjonalne)

Wskazówki dotyczące lepszej dokładności modelu:

 • Wypróbuj „Przytnij niektóre warstwy”, aby pominąć przycinanie warstw, które najbardziej zmniejszają dokładność.
 • Generalnie lepiej jest dostroić się za pomocą przycinania, niż trenować od zera.

Aby cały model pociągu z przycinanie, stosuje tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude do modelu.

base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended.

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_optimization/python/core/sparsity/keras/pruning_wrapper.py:200: Layer.add_variable (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `layer.add_weight` method instead.
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_2 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________

Przytnij niektóre warstwy (sekwencyjne i funkcjonalne)

Przycinanie modelu może mieć negatywny wpływ na dokładność. Możesz selektywnie przycinać warstwy modelu, aby zbadać kompromis między dokładnością, szybkością i rozmiarem modelu.

Wskazówki dotyczące lepszej dokładności modelu:

 • Generalnie lepiej jest dostroić się za pomocą przycinania, niż trenować od zera.
 • Spróbuj przyciąć późniejsze warstwy zamiast pierwszych.
 • Unikaj przycinania krytycznych warstw (np. mechanizmu uwagi).

więcej:

W poniższym przykładzie, tylko usuwać Dense warstwy.

# Create a base model
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy

# Helper function uses `prune_low_magnitude` to make only the 
# Dense layers train with pruning.
def apply_pruning_to_dense(layer):
 if isinstance(layer, tf.keras.layers.Dense):
  return tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(layer)
 return layer

# Use `tf.keras.models.clone_model` to apply `apply_pruning_to_dense` 
# to the layers of the model.
model_for_pruning = tf.keras.models.clone_model(
  base_model,
  clone_function=apply_pruning_to_dense,
)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Model: "sequential_3"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_3 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
flatten_3 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 822
Trainable params: 420
Non-trainable params: 402
_________________________________________________________________

Chociaż ten przykład stosowany typ warstwy, aby zdecydować, co przycinać, najprostszym sposobem, aby przycinać dana warstwa jest ustalenie jego name właściwości i szukać tej nazwy w clone_function .

print(base_model.layers[0].name)
dense_3

Bardziej czytelny, ale potencjalnie niższa dokładność modelu

Nie jest to zgodne z dostrajaniem z przycinaniem, dlatego może być mniej dokładne niż powyższe przykłady, które wspierają dostrajanie.

Choć prune_low_magnitude można zastosować podczas definiowania początkowego modelu, załadunek wagi po nie działa w poniższych przykładach.

Przykład funkcjonalny

# Use `prune_low_magnitude` to make the `Dense` layer train with pruning.
i = tf.keras.Input(shape=(20,))
x = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(tf.keras.layers.Dense(10))(i)
o = tf.keras.layers.Flatten()(x)
model_for_pruning = tf.keras.Model(inputs=i, outputs=o)

model_for_pruning.summary()
Model: "functional_1"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_1 (InputLayer)     [(None, 20)]       0     
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_dense_4 (None, 10)        412    
_________________________________________________________________
flatten_4 (Flatten)     (None, 10)        0     
=================================================================
Total params: 412
Trainable params: 210
Non-trainable params: 202
_________________________________________________________________

Przykład sekwencyjny

# Use `prune_low_magnitude` to make the `Dense` layer train with pruning.
model_for_pruning = tf.keras.Sequential([
 tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape)),
 tf.keras.layers.Flatten()
])

model_for_pruning.summary()
Model: "sequential_4"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_5 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
flatten_5 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 822
Trainable params: 420
Non-trainable params: 402
_________________________________________________________________

Przytnij niestandardową warstwę Keras lub zmodyfikuj części warstwy w celu przycięcia

Częstym błędem: przycinanie nastawienie zwykle szkodzi dokładności modelu zbyt wiele.

tfmot.sparsity.keras.PrunableLayer służy dwa przypadki użycia:

 1. Przytnij niestandardową warstwę Keras
 2. Zmodyfikuj części wbudowanej warstwy Keras w celu przycięcia.

Na przykład, wartości domyślne API tylko przycinania jądro Dense warstwy. Poniższy przykład przycina również stronniczość.

class MyDenseLayer(tf.keras.layers.Dense, tfmot.sparsity.keras.PrunableLayer):

 def get_prunable_weights(self):
  # Prune bias also, though that usually harms model accuracy too much.
  return [self.kernel, self.bias]

# Use `prune_low_magnitude` to make the `MyDenseLayer` layer train with pruning.
model_for_pruning = tf.keras.Sequential([
 tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(MyDenseLayer(20, input_shape=input_shape)),
 tf.keras.layers.Flatten()
])

model_for_pruning.summary()
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_my_dense (None, 20)        843    
_________________________________________________________________
flatten_6 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 843
Trainable params: 420
Non-trainable params: 423
_________________________________________________________________

Model pociągu

Model.fit

Wywołać tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep zwrotnego podczas treningu.

Aby pomóc w szkoleniu debugowania, użyj tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries zwrotnego.

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

log_dir = tempfile.mkdtemp()
callbacks = [
  tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep(),
  # Log sparsity and other metrics in Tensorboard.
  tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=log_dir)
]

model_for_pruning.compile(
   loss=tf.keras.losses.categorical_crossentropy,
   optimizer='adam',
   metrics=['accuracy']
)

model_for_pruning.fit(
  x_train,
  y_train,
  callbacks=callbacks,
  epochs=2,
)

%tensorboard --logdir={log_dir}
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Epoch 1/2
1/1 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2485 - accuracy: 0.0000e+00
Epoch 2/2
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.
1/1 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 1.1999 - accuracy: 0.0000e+00

Dla użytkowników bez Colab można zobaczyć wyniki poprzedniego uruchomienia tego bloku kodu na TensorBoard.dev .

Niestandardowa pętla treningowa

Wywołać tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep zwrotnego podczas treningu.

Aby pomóc w szkoleniu debugowania, użyj tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries zwrotnego.

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

# Boilerplate
loss = tf.keras.losses.categorical_crossentropy
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
log_dir = tempfile.mkdtemp()
unused_arg = -1
epochs = 2
batches = 1 # example is hardcoded so that the number of batches cannot change.

# Non-boilerplate.
model_for_pruning.optimizer = optimizer
step_callback = tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep()
step_callback.set_model(model_for_pruning)
log_callback = tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=log_dir) # Log sparsity and other metrics in Tensorboard.
log_callback.set_model(model_for_pruning)

step_callback.on_train_begin() # run pruning callback
for _ in range(epochs):
 log_callback.on_epoch_begin(epoch=unused_arg) # run pruning callback
 for _ in range(batches):
  step_callback.on_train_batch_begin(batch=unused_arg) # run pruning callback

  with tf.GradientTape() as tape:
   logits = model_for_pruning(x_train, training=True)
   loss_value = loss(y_train, logits)
   grads = tape.gradient(loss_value, model_for_pruning.trainable_variables)
   optimizer.apply_gradients(zip(grads, model_for_pruning.trainable_variables))

 step_callback.on_epoch_end(batch=unused_arg) # run pruning callback

%tensorboard --logdir={log_dir}
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.

Dla użytkowników bez Colab można zobaczyć wyniki poprzedniego uruchomienia tego bloku kodu na TensorBoard.dev .

Popraw dokładność przycinanego modelu

Po pierwsze spojrzenie na tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude docs API, aby zrozumieć, co jest harmonogram przycinanie i matematyka każdego rodzaju przycinanie grafik.

Porady:

 • Miej szybkość uczenia się, która nie jest zbyt wysoka ani zbyt niska, gdy model jest przycinany. Rozważmy rozkład przycinanie być hyperparameter.

 • Jako szybki test, wypróbować przycinanie model do ostatecznego sparsity na początku treningu, ustawiając begin_step 0 z tfmot.sparsity.keras.ConstantSparsity harmonogramem. Możesz mieć szczęście z dobrymi wynikami.

 • Nie przycinaj zbyt często, aby dać modelowi czas na regenerację. Harmonogram przycinanie zapewnia przyzwoitą domyślną częstotliwość.

 • Aby uzyskać ogólne pomysły na poprawę dokładności modelu, poszukaj wskazówek dla swoich przypadków użycia w sekcji „Definiuj model”.

Punkt kontrolny i deserializacja

Musisz zachować krok optymalizatora podczas tworzenia punktów kontrolnych. Oznacza to, że chociaż można używać modeli Keras HDF5 do sprawdzania punktów, nie można używać odważników Keras HDF5.

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

_, keras_model_file = tempfile.mkstemp('.h5')

# Checkpoint: saving the optimizer is necessary (include_optimizer=True is the default).
model_for_pruning.save(keras_model_file, include_optimizer=True)
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.

Powyższe stosuje się ogólnie. Poniższy kod jest potrzebny tylko dla formatu modelu HDF5 (nie ma ciężarków HDF5 i innych formatów).

# Deserialize model.
with tfmot.sparsity.keras.prune_scope():
 loaded_model = tf.keras.models.load_model(keras_model_file)

loaded_model.summary()
WARNING:tensorflow:No training configuration found in the save file, so the model was *not* compiled. Compile it manually.
Model: "sequential_8"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_8 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________

Wdróż przycięty model

Eksportuj model z kompresją rozmiaru

Częstym błędem: zarówno strip_pruning i stosowaniu algorytmu standard kompresji (np poprzez gzip) niezbędne, aby zobaczyć korzyści kompresji przycinanie są.

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

# Typically you train the model here.

model_for_export = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(model_for_pruning)

print("final model")
model_for_export.summary()

print("\n")
print("Size of gzipped pruned model without stripping: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(model_for_pruning)))
print("Size of gzipped pruned model with stripping: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(model_for_export)))
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
final model
Model: "sequential_9"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense_9 (Dense)       (None, 20)        420    
_________________________________________________________________
flatten_10 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 420
Trainable params: 420
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________


Size of gzipped pruned model without stripping: 3299.00 bytes
Size of gzipped pruned model with stripping: 2876.00 bytes

Optymalizacje specyficzne dla sprzętu

Po różnych backendy umożliwiają przycinanie poprawić opóźnienia , przy użyciu bloku sparsity może zwiększyć opóźnienie do pewnego sprzętu.

Zwiększenie rozmiaru bloku zmniejszy szczytową rzadkość, którą można osiągnąć dla dokładności modelu docelowego. Mimo to opóźnienie może się jeszcze poprawić.

Szczegółowe informacje na temat tego, co jest obsługiwana dla bloku sparsity, zobacz tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude docs API.

base_model = setup_model()

# For using intrinsics on a CPU with 128-bit registers, together with 8-bit
# quantized weights, a 1x16 block size is nice because the block perfectly
# fits into the register.
pruning_params = {'block_size': [1, 16]}
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model, **pruning_params)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Model: "sequential_10"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_10 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________