บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

คู่มือการตัดแต่งกิ่งที่ครอบคลุม

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการตัดแต่งกิ่งน้ำหนัก Keras

หน้านี้จัดทำเอกสารกรณีการใช้งานต่างๆและแสดงวิธีใช้ API สำหรับแต่ละรายการ เมื่อคุณทราบว่าคุณต้องการ API ใดแล้วให้ค้นหาพารามิเตอร์และรายละเอียดระดับต่ำใน เอกสาร API

ครอบคลุมกรณีการใช้งานต่อไปนี้:

 • กำหนดและฝึกโมเดลที่ถูกตัดแต่ง
  • ลำดับและการทำงาน
  • Keras model.fit และลูปการฝึกอบรมที่กำหนดเอง
 • ตรวจสอบและยกเลิกการกำหนดค่าแบบจำลองที่ถูกตัดออก
 • ปรับใช้โมเดลที่ถูกตัดและดูประโยชน์ของการบีบอัด

สำหรับการกำหนดค่าของอัลกอริทึมการตัดแต่งโปรดดูที่เอกสาร tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude API

ติดตั้ง

สำหรับการค้นหา API ที่คุณต้องการและเข้าใจวัตถุประสงค์คุณสามารถเรียกใช้ แต่ข้ามการอ่านส่วนนี้

! pip install -q tensorflow-model-optimization

import tensorflow as tf
import numpy as np
import tensorflow_model_optimization as tfmot

%load_ext tensorboard

import tempfile

input_shape = [20]
x_train = np.random.randn(1, 20).astype(np.float32)
y_train = tf.keras.utils.to_categorical(np.random.randn(1), num_classes=20)

def setup_model():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape),
   tf.keras.layers.Flatten()
 ])
 return model

def setup_pretrained_weights():
 model = setup_model()

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.categorical_crossentropy,
   optimizer='adam',
   metrics=['accuracy']
 )

 model.fit(x_train, y_train)

 _, pretrained_weights = tempfile.mkstemp('.tf')

 model.save_weights(pretrained_weights)

 return pretrained_weights

def get_gzipped_model_size(model):
 # Returns size of gzipped model, in bytes.
 import os
 import zipfile

 _, keras_file = tempfile.mkstemp('.h5')
 model.save(keras_file, include_optimizer=False)

 _, zipped_file = tempfile.mkstemp('.zip')
 with zipfile.ZipFile(zipped_file, 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as f:
  f.write(keras_file)

 return os.path.getsize(zipped_file)

setup_model()
pretrained_weights = setup_pretrained_weights()

กำหนดรูปแบบ

พรุนทั้งรุ่น (ตามลำดับและฟังก์ชัน)

เคล็ดลับเพื่อความแม่นยำของโมเดลที่ดีขึ้น:

 • ลอง "พรุนบางชั้น" เพื่อข้ามการตัดแต่งเลเยอร์ที่ลดความแม่นยำมากที่สุด
 • โดยทั่วไปแล้วการปรับแต่งด้วยการตัดแต่งกิ่งจะดีกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกตั้งแต่เริ่มต้น

ในการทำให้โมเดลทั้งหมดฝึกด้วยการตัดแต่งให้ใช้ tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude กับโมเดล

base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended.

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_optimization/python/core/sparsity/keras/pruning_wrapper.py:200: Layer.add_variable (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `layer.add_weight` method instead.
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_2 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________

ตัดเลเยอร์บางส่วน (ตามลำดับและฟังก์ชัน)

การตัดแต่งแบบจำลองอาจส่งผลเสียต่อความแม่นยำ คุณสามารถเลือกตัดเลเยอร์ของโมเดลเพื่อสำรวจการแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำความเร็วและขนาดของโมเดล

เคล็ดลับเพื่อความแม่นยำของโมเดลที่ดีขึ้น:

 • โดยทั่วไปแล้วการปรับแต่งด้วยการตัดแต่งกิ่งจะดีกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกตั้งแต่เริ่มต้น
 • ลองตัดแต่งเลเยอร์ในภายหลังแทนชั้นแรก
 • หลีกเลี่ยงการตัดแต่งชั้นที่สำคัญ (เช่นกลไกการให้ความสนใจ)

เพิ่มเติม :

 • เอกสาร tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude API ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าการตัดต่อเลเยอร์

ในตัวอย่างด้านล่างตัดเฉพาะเลเยอร์ Dense

# Create a base model
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy

# Helper function uses `prune_low_magnitude` to make only the 
# Dense layers train with pruning.
def apply_pruning_to_dense(layer):
 if isinstance(layer, tf.keras.layers.Dense):
  return tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(layer)
 return layer

# Use `tf.keras.models.clone_model` to apply `apply_pruning_to_dense` 
# to the layers of the model.
model_for_pruning = tf.keras.models.clone_model(
  base_model,
  clone_function=apply_pruning_to_dense,
)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Model: "sequential_3"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_3 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
flatten_3 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 822
Trainable params: 420
Non-trainable params: 402
_________________________________________________________________

ในขณะที่ตัวอย่างนี้ใช้ประเภทของเลเยอร์ในการตัดสินใจว่าจะตัดอะไรวิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดเลเยอร์เฉพาะคือการตั้งค่าคุณสมบัติของ name และค้นหาชื่อนั้นใน clone_function

print(base_model.layers[0].name)
dense_3

อ่านได้มากขึ้น แต่ความแม่นยำของโมเดลอาจลดลง

สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับการปรับแต่งอย่างละเอียดด้วยการตัดแต่งกิ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจมีความแม่นยำน้อยกว่าตัวอย่างข้างต้นซึ่งรองรับการปรับแต่งอย่างละเอียด

ในขณะที่สามารถใช้ prune_low_magnitude ได้ในขณะที่กำหนดโมเดลเริ่มต้น แต่การโหลดน้ำหนักหลังจะไม่ทำงานในตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างการทำงาน

# Use `prune_low_magnitude` to make the `Dense` layer train with pruning.
i = tf.keras.Input(shape=(20,))
x = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(tf.keras.layers.Dense(10))(i)
o = tf.keras.layers.Flatten()(x)
model_for_pruning = tf.keras.Model(inputs=i, outputs=o)

model_for_pruning.summary()
Model: "functional_1"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_1 (InputLayer)     [(None, 20)]       0     
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_dense_4 (None, 10)        412    
_________________________________________________________________
flatten_4 (Flatten)     (None, 10)        0     
=================================================================
Total params: 412
Trainable params: 210
Non-trainable params: 202
_________________________________________________________________

ตัวอย่างตามลำดับ

# Use `prune_low_magnitude` to make the `Dense` layer train with pruning.
model_for_pruning = tf.keras.Sequential([
 tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape)),
 tf.keras.layers.Flatten()
])

model_for_pruning.summary()
Model: "sequential_4"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_5 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
flatten_5 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 822
Trainable params: 420
Non-trainable params: 402
_________________________________________________________________

ตัดเลเยอร์ Keras ที่กำหนดเองหรือปรับเปลี่ยนบางส่วนของเลเยอร์เพื่อตัดแต่ง

ข้อผิดพลาดทั่วไป: การตัดอคติมักจะส่งผลเสียต่อความแม่นยำของโมเดลมากเกินไป

tfmot.sparsity.keras.PrunableLayer รองรับการใช้งานสองกรณี:

 1. ตัดเลเยอร์ Keras ที่กำหนดเอง
 2. แก้ไขบางส่วนของเลเยอร์ Keras ในตัวเพื่อตัดแต่ง

ตัวอย่างเช่น API มีค่าเริ่มต้นที่จะตัดเฉพาะเคอร์เนลของเลเยอร์ Dense ตัวอย่างด้านล่างตัดอคติด้วย

class MyDenseLayer(tf.keras.layers.Dense, tfmot.sparsity.keras.PrunableLayer):

 def get_prunable_weights(self):
  # Prune bias also, though that usually harms model accuracy too much.
  return [self.kernel, self.bias]

# Use `prune_low_magnitude` to make the `MyDenseLayer` layer train with pruning.
model_for_pruning = tf.keras.Sequential([
 tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(MyDenseLayer(20, input_shape=input_shape)),
 tf.keras.layers.Flatten()
])

model_for_pruning.summary()
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_my_dense (None, 20)        843    
_________________________________________________________________
flatten_6 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 843
Trainable params: 420
Non-trainable params: 423
_________________________________________________________________

โมเดลรถไฟ

รุ่นพอดี

โทรกลับ tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep ระหว่างการฝึก

เพื่อช่วยในการฝึกแก้จุดบกพร่องให้ใช้การเรียกกลับ tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

log_dir = tempfile.mkdtemp()
callbacks = [
  tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep(),
  # Log sparsity and other metrics in Tensorboard.
  tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=log_dir)
]

model_for_pruning.compile(
   loss=tf.keras.losses.categorical_crossentropy,
   optimizer='adam',
   metrics=['accuracy']
)

model_for_pruning.fit(
  x_train,
  y_train,
  callbacks=callbacks,
  epochs=2,
)

%tensorboard --logdir={log_dir}
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Epoch 1/2
1/1 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.2485 - accuracy: 0.0000e+00
Epoch 2/2
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.
1/1 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 1.1999 - accuracy: 0.0000e+00

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Colab คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการเรียกใช้ บล็อกโค้ดนี้ก่อนหน้า นี้บน TensorBoard.dev

ลูปการฝึกที่กำหนดเอง

โทรกลับ tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep ระหว่างการฝึก

เพื่อช่วยในการฝึกแก้จุดบกพร่องให้ใช้การเรียกกลับ tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

# Boilerplate
loss = tf.keras.losses.categorical_crossentropy
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
log_dir = tempfile.mkdtemp()
unused_arg = -1
epochs = 2
batches = 1 # example is hardcoded so that the number of batches cannot change.

# Non-boilerplate.
model_for_pruning.optimizer = optimizer
step_callback = tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep()
step_callback.set_model(model_for_pruning)
log_callback = tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=log_dir) # Log sparsity and other metrics in Tensorboard.
log_callback.set_model(model_for_pruning)

step_callback.on_train_begin() # run pruning callback
for _ in range(epochs):
 log_callback.on_epoch_begin(epoch=unused_arg) # run pruning callback
 for _ in range(batches):
  step_callback.on_train_batch_begin(batch=unused_arg) # run pruning callback

  with tf.GradientTape() as tape:
   logits = model_for_pruning(x_train, training=True)
   loss_value = loss(y_train, logits)
   grads = tape.gradient(loss_value, model_for_pruning.trainable_variables)
   optimizer.apply_gradients(zip(grads, model_for_pruning.trainable_variables))

 step_callback.on_epoch_end(batch=unused_arg) # run pruning callback

%tensorboard --logdir={log_dir}
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Colab คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการเรียกใช้ บล็อกโค้ดนี้ก่อนหน้า นี้บน TensorBoard.dev

ปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลที่ถูกตัด

ขั้นแรกให้ดูเอกสาร tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude API เพื่อทำความเข้าใจว่ากำหนดการตัดแต่งกิ่งคืออะไรและคณิตศาสตร์ของกำหนดการตัดแต่งกิ่งแต่ละประเภท

เคล็ดลับ :

 • มีอัตราการเรียนรู้ที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปเมื่อโมเดลกำลังตัดแต่งกิ่ง พิจารณา ตารางการตัดแต่งกิ่ง เป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์

 • ในการทดสอบอย่างรวดเร็วให้ลองทดลองตัดโมเดลให้เหลือระยะห่างขั้นสุดท้ายเมื่อเริ่มการฝึกโดยตั้งค่า begin_step เป็น 0 ด้วยตาราง tfmot.sparsity.keras.ConstantSparsity คุณอาจจะโชคดีกับผลลัพธ์ที่ดี

 • อย่าตัดบ่อยมากเพื่อให้โมเดลมีเวลาฟื้นตัว ตารางการตัดแต่ง ให้ความถี่เริ่มต้นที่เหมาะสม

 • สำหรับแนวคิดทั่วไปในการปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลให้ดูเคล็ดลับสำหรับกรณีการใช้งานของคุณในส่วน "กำหนดรูปแบบ"

จุดตรวจและ deserialize

คุณต้องรักษาขั้นตอนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไว้ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าในขณะที่คุณสามารถใช้รุ่น Keras HDF5 ในการตรวจสอบได้ แต่คุณไม่สามารถใช้น้ำหนัก Keras HDF5 ได้

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

_, keras_model_file = tempfile.mkstemp('.h5')

# Checkpoint: saving the optimizer is necessary (include_optimizer=True is the default).
model_for_pruning.save(keras_model_file, include_optimizer=True)
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.

ข้างต้นมีผลบังคับใช้โดยทั่วไป รหัสด้านล่างนี้จำเป็นสำหรับรูปแบบโมเดล HDF5 เท่านั้น (ไม่ใช่น้ำหนัก HDF5 และรูปแบบอื่น ๆ )

# Deserialize model.
with tfmot.sparsity.keras.prune_scope():
 loaded_model = tf.keras.models.load_model(keras_model_file)

loaded_model.summary()
WARNING:tensorflow:No training configuration found in the save file, so the model was *not* compiled. Compile it manually.
Model: "sequential_8"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_8 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________

ปรับใช้โมเดลที่ถูกตัด

ส่งออกโมเดลด้วยการบีบอัดขนาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป : ทั้ง strip_pruning และการใช้อัลกอริธึมการบีบอัดมาตรฐาน (เช่นผ่าน gzip) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูประโยชน์การบีบอัดของการตัดแต่งกิ่ง

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model)

# Typically you train the model here.

model_for_export = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(model_for_pruning)

print("final model")
model_for_export.summary()

print("\n")
print("Size of gzipped pruned model without stripping: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(model_for_pruning)))
print("Size of gzipped pruned model with stripping: %.2f bytes" % (get_gzipped_model_size(model_for_export)))
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
final model
Model: "sequential_9"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense_9 (Dense)       (None, 20)        420    
_________________________________________________________________
flatten_10 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 420
Trainable params: 420
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________


Size of gzipped pruned model without stripping: 3299.00 bytes
Size of gzipped pruned model with stripping: 2876.00 bytes

การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะฮาร์ดแวร์

เมื่อแบ็กเอนด์ที่แตกต่างกัน เปิดใช้งานการตัดเพื่อปรับปรุงเวลาในการตอบสนองการ ใช้การกระจัดกระจายของบล็อกสามารถปรับปรุงเวลาในการตอบสนองสำหรับฮาร์ดแวร์บางตัวได้

การเพิ่มขนาดบล็อกจะลดความเบาบางสูงสุดที่ทำได้สำหรับความแม่นยำของโมเดลเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เวลาในการตอบสนองยังสามารถปรับปรุงได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่รองรับสำหรับบล็อก sparsity โปรดดูเอกสาร tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude API

base_model = setup_model()

# For using intrinsics on a CPU with 128-bit registers, together with 8-bit
# quantized weights, a 1x16 block size is nice because the block perfectly
# fits into the register.
pruning_params = {'block_size': [1, 16]}
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model, **pruning_params)

model_for_pruning.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Model: "sequential_10"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
prune_low_magnitude_dense_10 (None, 20)        822    
_________________________________________________________________
prune_low_magnitude_flatten_ (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 823
Trainable params: 420
Non-trainable params: 403
_________________________________________________________________