هرس برای استنباط روی دستگاه با w / XNNPACK

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

به راهنمای در مورد وزن Keras هرس برای بهبود زمان تاخیر از روی دستگاه استنتاج از طریق خوش آمدید XNNPACK .

این راهنما ارائه استفاده از به تازگی معرفی شده tfmot.sparsity.keras.PruningPolicy API و نشان می دهد که چگونه می توان برای افزایش سرعت مدل های بیشتر کانولوشن در پردازنده های مدرن با استفاده از استفاده استنتاج XNNPACK پراکنده .

این راهنما مراحل زیر از روند ایجاد مدل را پوشش می دهد:

 • خط پایه متراکم را بسازید و آموزش دهید
 • مدل متناسب با هرس
 • تبدیل به TFLite
 • معیار روی دستگاه

این راهنما بهترین اقدامات برای تنظیم دقیق با هرس را پوشش نمی دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، لطفا به ما راهنمای جامع .

برپایی

 pip install -q tensorflow
 pip install -q tensorflow-model-optimization
import tempfile

import tensorflow as tf
import numpy as np

from tensorflow import keras
import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_model_optimization as tfmot

%load_ext tensorboard

مدل متراکم را بسازید و آموزش دهید

ما ساخت و آموزش پایه ساده سی ان ان برای کار طبقه بندی در CIFAR10 مجموعه داده.

# Load CIFAR10 dataset.
(ds_train, ds_val, ds_test), ds_info = tfds.load(
  'cifar10',
  split=['train[:90%]', 'train[90%:]', 'test'],
  as_supervised=True,
  with_info=True,
)

# Normalize the input image so that each pixel value is between 0 and 1.
def normalize_img(image, label):
 """Normalizes images: `uint8` -> `float32`."""
 return tf.image.convert_image_dtype(image, tf.float32), label

# Load the data in batches of 128 images.
batch_size = 128
def prepare_dataset(ds, buffer_size=None):
 ds = ds.map(normalize_img, num_parallel_calls=tf.data.experimental.AUTOTUNE)
 ds = ds.cache()
 if buffer_size:
  ds = ds.shuffle(buffer_size)
 ds = ds.batch(batch_size)
 ds = ds.prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE)
 return ds

ds_train = prepare_dataset(ds_train,
              buffer_size=ds_info.splits['train'].num_examples)
ds_val = prepare_dataset(ds_val)
ds_test = prepare_dataset(ds_test)

# Build the dense baseline model.
dense_model = keras.Sequential([
  keras.layers.InputLayer(input_shape=(32, 32, 3)),
  keras.layers.ZeroPadding2D(padding=1),
  keras.layers.Conv2D(
    filters=8,
    kernel_size=(3, 3),
    strides=(2, 2),
    padding='valid'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.DepthwiseConv2D(kernel_size=(3, 3), padding='same'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.Conv2D(filters=16, kernel_size=(1, 1)),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.ZeroPadding2D(padding=1),
  keras.layers.DepthwiseConv2D(
    kernel_size=(3, 3), strides=(2, 2), padding='valid'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.Conv2D(filters=32, kernel_size=(1, 1)),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.GlobalAveragePooling2D(),
  keras.layers.Flatten(),
  keras.layers.Dense(10)
])

# Compile and train the dense model for 10 epochs.
dense_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

dense_model.fit(
 ds_train,
 epochs=10,
 validation_data=ds_val)

# Evaluate the dense model.
_, dense_model_accuracy = dense_model.evaluate(ds_test, verbose=0)
2021-08-13 11:13:35.517009: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected
2021-08-13 11:13:35.517068: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_diagnostics.cc:156] kernel driver does not appear to be running on this host (kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100): /proc/driver/nvidia/version does not exist
2021-08-13 11:13:35.517823: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
Epoch 1/10
2021-08-13 11:13:36.392179: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:185] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)
352/352 [==============================] - 12s 21ms/step - loss: 1.9929 - accuracy: 0.2651 - val_loss: 2.5594 - val_accuracy: 0.1466
Epoch 2/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.7293 - accuracy: 0.3582 - val_loss: 1.7533 - val_accuracy: 0.3414
Epoch 3/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.6531 - accuracy: 0.3849 - val_loss: 1.6463 - val_accuracy: 0.3886
Epoch 4/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.6073 - accuracy: 0.4024 - val_loss: 1.6127 - val_accuracy: 0.3980
Epoch 5/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.5692 - accuracy: 0.4200 - val_loss: 1.5552 - val_accuracy: 0.4228
Epoch 6/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.5358 - accuracy: 0.4344 - val_loss: 1.6375 - val_accuracy: 0.4030
Epoch 7/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.5074 - accuracy: 0.4475 - val_loss: 1.5514 - val_accuracy: 0.4258
Epoch 8/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4810 - accuracy: 0.4598 - val_loss: 1.7087 - val_accuracy: 0.3866
Epoch 9/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4610 - accuracy: 0.4669 - val_loss: 1.5219 - val_accuracy: 0.4492
Epoch 10/10
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4445 - accuracy: 0.4748 - val_loss: 1.5329 - val_accuracy: 0.4302

مدل پراکنده را بسازید

با استفاده از دستورالعمل ها را از راهنمای جامع ، ما اعمال tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude تابع با پارامترهای که هدف در دستگاه شتاب از طریق هرس یعنی tfmot.sparsity.keras.PruneForLatencyOnXNNPack سیاست.

prune_low_magnitude = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude

# Compute end step to finish pruning after after 5 epochs.
end_epoch = 5

num_iterations_per_epoch = len(ds_train)
end_step = num_iterations_per_epoch * end_epoch

# Define parameters for pruning.
pruning_params = {
   'pruning_schedule': tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(initial_sparsity=0.25,
                                final_sparsity=0.75,
                                begin_step=0,
                                end_step=end_step),
   'pruning_policy': tfmot.sparsity.keras.PruneForLatencyOnXNNPack()
}

# Try to apply pruning wrapper with pruning policy parameter.
try:
 model_for_pruning = prune_low_magnitude(dense_model, **pruning_params)
except ValueError as e:
 print(e)
Could not find a `GlobalAveragePooling2D` layer with `keepdims = True` in all output branches

تماس prune_low_magnitude نتایج در ValueError با پیام Could not find a GlobalAveragePooling2D layer with keepdims = True in all output branches . پیام نشان می دهد که مدل برای هرس با سیاست پشتیبانی نمی tfmot.sparsity.keras.PruneForLatencyOnXNNPack و به طور خاص در لایه GlobalAveragePooling2D نیاز به پارامتر keepdims = True . ثابت بیایید که و دوباره prune_low_magnitude تابع.

fixed_dense_model = keras.Sequential([
  keras.layers.InputLayer(input_shape=(32, 32, 3)),
  keras.layers.ZeroPadding2D(padding=1),
  keras.layers.Conv2D(
    filters=8,
    kernel_size=(3, 3),
    strides=(2, 2),
    padding='valid'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.DepthwiseConv2D(kernel_size=(3, 3), padding='same'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.Conv2D(filters=16, kernel_size=(1, 1)),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.ZeroPadding2D(padding=1),
  keras.layers.DepthwiseConv2D(
    kernel_size=(3, 3), strides=(2, 2), padding='valid'),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.Conv2D(filters=32, kernel_size=(1, 1)),
  keras.layers.BatchNormalization(),
  keras.layers.ReLU(),
  keras.layers.GlobalAveragePooling2D(keepdims=True),
  keras.layers.Flatten(),
  keras.layers.Dense(10)
])

# Use the pretrained model for pruning instead of training from scratch.
fixed_dense_model.set_weights(dense_model.get_weights())

# Try to reapply pruning wrapper.
model_for_pruning = prune_low_magnitude(fixed_dense_model, **pruning_params)
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/base_layer.py:2223: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '

احضار prune_low_magnitude است بدون هیچ گونه خطا به این معنی که مدل به طور کامل برای پشتیبانی به پایان رسید tfmot.sparsity.keras.PruneForLatencyOnXNNPack سیاست است و می تواند با استفاده از شتاب استنتاج XNNPACK پراکنده .

مدل پراکنده را دقیق تنظیم کنید

پس از به عنوان مثال هرس ، ما ریز لحن مدل پراکنده با استفاده از وزن مدل متراکم. ما تنظیم دقیق مدل را با 25٪ پراکندگی آغاز می کنیم (25٪ از وزنه ها روی صفر تنظیم می شوند) و با پراکندگی 75٪ به پایان می رسیم.

logdir = tempfile.mkdtemp()

callbacks = [
 tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep(),
 tfmot.sparsity.keras.PruningSummaries(log_dir=logdir),
]

model_for_pruning.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

model_for_pruning.fit(
 ds_train,
 epochs=15,
 validation_data=ds_val,
 callbacks=callbacks)

# Evaluate the dense model.
_, pruned_model_accuracy = model_for_pruning.evaluate(ds_test, verbose=0)

print('Dense model test accuracy:', dense_model_accuracy)
print('Pruned model test accuracy:', pruned_model_accuracy)
2021-08-13 11:14:50.266658: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:131] Profiler session initializing.
2021-08-13 11:14:50.266694: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:146] Profiler session started.
2021-08-13 11:14:50.833248: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:164] Profiler session tear down.
2021-08-13 11:14:50.851018: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
Epoch 1/15
 10/352 [..............................] - ETA: 8s - loss: 1.4245 - accuracy: 0.5016
2021-08-13 11:14:52.593103: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:131] Profiler session initializing.
2021-08-13 11:14:52.593147: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:146] Profiler session started.
2021-08-13 11:14:52.617240: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:66] Profiler session collecting data.
2021-08-13 11:14:52.619415: I tensorflow/core/profiler/lib/profiler_session.cc:164] Profiler session tear down.
2021-08-13 11:14:52.623098: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:136] Creating directory: /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52

2021-08-13 11:14:52.625016: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:142] Dumped gzipped tool data for trace.json.gz to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.trace.json.gz
2021-08-13 11:14:52.628674: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:136] Creating directory: /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52

2021-08-13 11:14:52.628785: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/save_profile.cc:142] Dumped gzipped tool data for memory_profile.json.gz to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.memory_profile.json.gz
2021-08-13 11:14:52.629073: I tensorflow/core/profiler/rpc/client/capture_profile.cc:251] Creating directory: /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52
Dumped tool data for xplane.pb to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.xplane.pb
Dumped tool data for overview_page.pb to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.overview_page.pb
Dumped tool data for input_pipeline.pb to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.input_pipeline.pb
Dumped tool data for tensorflow_stats.pb to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.tensorflow_stats.pb
Dumped tool data for kernel_stats.pb to /tmp/tmpkwu32h8j/train/plugins/profile/2021_08_13_11_14_52/kokoro-gcp-ubuntu-prod-1682665100.kernel_stats.pb
352/352 [==============================] - 9s 20ms/step - loss: 1.4474 - accuracy: 0.4732 - val_loss: 1.5224 - val_accuracy: 0.4368
Epoch 2/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4763 - accuracy: 0.4601 - val_loss: 1.9179 - val_accuracy: 0.3514
Epoch 3/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4861 - accuracy: 0.4602 - val_loss: 1.5849 - val_accuracy: 0.4100
Epoch 4/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4838 - accuracy: 0.4614 - val_loss: 1.5123 - val_accuracy: 0.4412
Epoch 5/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4669 - accuracy: 0.4696 - val_loss: 1.7005 - val_accuracy: 0.3620
Epoch 6/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4497 - accuracy: 0.4772 - val_loss: 1.4644 - val_accuracy: 0.4576
Epoch 7/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4397 - accuracy: 0.4799 - val_loss: 1.4532 - val_accuracy: 0.4710
Epoch 8/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4307 - accuracy: 0.4844 - val_loss: 2.0308 - val_accuracy: 0.3674
Epoch 9/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4254 - accuracy: 0.4849 - val_loss: 1.6031 - val_accuracy: 0.4180
Epoch 10/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4200 - accuracy: 0.4834 - val_loss: 1.8140 - val_accuracy: 0.3768
Epoch 11/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4132 - accuracy: 0.4892 - val_loss: 1.4289 - val_accuracy: 0.4810
Epoch 12/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4075 - accuracy: 0.4915 - val_loss: 1.4257 - val_accuracy: 0.4734
Epoch 13/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.4032 - accuracy: 0.4922 - val_loss: 1.4693 - val_accuracy: 0.4620
Epoch 14/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.3992 - accuracy: 0.4950 - val_loss: 1.3901 - val_accuracy: 0.4860
Epoch 15/15
352/352 [==============================] - 7s 19ms/step - loss: 1.3957 - accuracy: 0.4952 - val_loss: 1.4754 - val_accuracy: 0.4620
Dense model test accuracy: 0.43209999799728394
Pruned model test accuracy: 0.4596000015735626

گزارش ها پیشرفت پراکندگی را بر اساس هر لایه نشان می دهند.

%tensorboard --logdir={logdir}

پس از تنظیم دقیق با هرس ، دقت آزمون نسبت به مدل متراکم یک پیشرفت متوسط ​​(43٪ تا 44٪) را نشان می دهد. بیایید روی دستگاه مقایسه با زمان تاخیر با استفاده از TFLite معیار .

تبدیل مدل و محک زدن

برای تبدیل مدل هرس به TFLite، ما نیاز به جایگزین PruneLowMagnitude از طریق لفافه با لایه های اصلی strip_pruning تابع. همچنین از آنجایی که وزن از مدل هرس ( model_for_pruning ) صفر اغلب، ما ممکن است یک بهینه سازی اعمال tf.lite.Optimize.EXPERIMENTAL_SPARSITY به نحو احسن ذخیره مدل TFLite منجر شده است. این پرچم بهینه سازی برای مدل متراکم مورد نیاز نیست.

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(dense_model)
dense_tflite_model = converter.convert()

_, dense_tflite_file = tempfile.mkstemp('.tflite')
with open(dense_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(dense_tflite_model)

model_for_export = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(model_for_pruning)

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model_for_export)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.EXPERIMENTAL_SPARSITY]
pruned_tflite_model = converter.convert()

_, pruned_tflite_file = tempfile.mkstemp('.tflite')
with open(pruned_tflite_file, 'wb') as f:
 f.write(pruned_tflite_model)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp0yx5e3fy/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp0yx5e3fy/assets
2021-08-13 11:16:36.564681: I tensorflow/core/grappler/devices.cc:66] Number of eligible GPUs (core count >= 8, compute capability >= 0.0): 0
2021-08-13 11:16:36.564926: I tensorflow/core/grappler/clusters/single_machine.cc:357] Starting new session
2021-08-13 11:16:36.568512: I tensorflow/core/grappler/optimizers/meta_optimizer.cc:1137] Optimization results for grappler item: graph_to_optimize
 function_optimizer: function_optimizer did nothing. time = 0.008ms.
 function_optimizer: function_optimizer did nothing. time = 0.001ms.
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
2021-08-13 11:16:36.664551: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-08-13 11:16:36.664597: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.
2021-08-13 11:16:36.668981: I tensorflow/compiler/mlir/tensorflow/utils/dump_mlir_util.cc:210] disabling MLIR crash reproducer, set env var `MLIR_CRASH_REPRODUCER_DIRECTORY` to enable.
WARNING:tensorflow:Compiled the loaded model, but the compiled metrics have yet to be built. `model.compile_metrics` will be empty until you train or evaluate the model.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpenn8hns6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpenn8hns6/assets
2021-08-13 11:16:39.184787: I tensorflow/core/grappler/devices.cc:66] Number of eligible GPUs (core count >= 8, compute capability >= 0.0): 0
2021-08-13 11:16:39.185019: I tensorflow/core/grappler/clusters/single_machine.cc:357] Starting new session
2021-08-13 11:16:39.188948: I tensorflow/core/grappler/optimizers/meta_optimizer.cc:1137] Optimization results for grappler item: graph_to_optimize
 function_optimizer: function_optimizer did nothing. time = 0.01ms.
 function_optimizer: function_optimizer did nothing. time = 0.002ms.

2021-08-13 11:16:39.294765: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:351] Ignored output_format.
2021-08-13 11:16:39.294816: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:354] Ignored drop_control_dependency.

به دنبال دستورالعمل TFLite مدل الگوبرداری ابزار ، ما از ابزار ساخت، ارسال آن به دستگاه آندروید همراه با متراکم و مدل TFLite هرس شده، و معیار هر دو مدل بر روی دستگاه.

! adb shell /data/local/tmp/benchmark_model \
  --graph=/data/local/tmp/dense_model.tflite \
  --use_xnnpack=true \
  --num_runs=100 \
  --num_threads=1
/bin/bash: adb: command not found
! adb shell /data/local/tmp/benchmark_model \
  --graph=/data/local/tmp/pruned_model.tflite \
  --use_xnnpack=true \
  --num_runs=100 \
  --num_threads=1
/bin/bash: adb: command not found

معیار به Pixel 4 در متوسط زمان استنباط 17us برای مدل متراکم و 12us برای مدل هرس. معیار بر روی دستگاه نشان دادن 5us روشن و یا 30٪ بهبود در زمان تاخیر حتی برای مدل های کوچک است. در تجربه ما، مدل های بزرگتر بر اساس MobileNetV3 یا EfficientNet-LITE نشان می دهد بهبود عملکرد مشابه است. سرعت بر اساس سهم نسبی پیچیدگی های 1x1 به مدل کلی متفاوت است.

نتیجه

در این آموزش ، ما نشان می دهیم که چگونه می توان با استفاده از قابلیتهای جدیدی که TF MOT API و XNNPack معرفی کرده ، مدلهای پراکنده ای برای عملکرد سریعتر روی دستگاه ایجاد کرد. این مدل های کم حجم در حالی که کیفیت خود را حفظ کرده یا حتی از آن فراتر می روند ، از نمونه های متراکم خود کوچکتر و سریعتر هستند.

ما شما را تشویق می کنیم که این قابلیت جدید را که به ویژه برای استقرار مدل های شما در دستگاه مهم است ، امتحان کنید.