این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

آموزش آگاهی از راهنمای جامع

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

به راهنمای جامع آموزش آگاهی از کمی سازی کراس خوش آمدید.

این صفحه موارد مختلف استفاده را مستند می کند و نحوه استفاده از API را برای هر یک نشان می دهد. پس از دانستن اینکه به کدام API نیاز دارید ، پارامترها و جزئیات سطح پایین را در اسناد API پیدا کنید .

موارد استفاده زیر پوشش داده شده است:

 • با استفاده از این مراحل ، مدلی با مقداردهی 8 بیتی استفاده کنید.
  • یک مدل آگاه از مقداردهی تعریف کنید.
  • فقط برای مدلهای Keras HDF5 ، از منطق ویژه بازرسی و عیب یابی استفاده کنید. در غیر این صورت آموزش استاندارد است.
  • یک مدل کوانتیزه شده از مدل آگاه سازی کمی سازی ایجاد کنید.
 • آزمایش مقداردهی.
  • هر چیزی برای آزمایش هیچ مسیر پشتیبانی شده ای برای استقرار ندارد.
  • لایه های سفارشی Keras تحت آزمایش قرار می گیرند.

برپایی

برای یافتن API های مورد نیاز و درک اهداف ، می توانید اجرا کنید اما از خواندن این بخش صرف نظر کنید.

! pip uninstall -y tensorflow
! pip install -q tf-nightly
! pip install -q tensorflow-model-optimization

import tensorflow as tf
import numpy as np
import tensorflow_model_optimization as tfmot

import tempfile

input_shape = [20]
x_train = np.random.randn(1, 20).astype(np.float32)
y_train = tf.keras.utils.to_categorical(np.random.randn(1), num_classes=20)

def setup_model():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape),
   tf.keras.layers.Flatten()
 ])
 return model

def setup_pretrained_weights():
 model= setup_model()

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.categorical_crossentropy,
   optimizer='adam',
   metrics=['accuracy']
 )

 model.fit(x_train, y_train)

 _, pretrained_weights = tempfile.mkstemp('.tf')

 model.save_weights(pretrained_weights)

 return pretrained_weights

def setup_pretrained_model():
 model = setup_model()
 pretrained_weights = setup_pretrained_weights()
 model.load_weights(pretrained_weights)
 return model

setup_model()
pretrained_weights = setup_pretrained_weights()
Found existing installation: tensorflow 2.3.0
Uninstalling tensorflow-2.3.0:
 Successfully uninstalled tensorflow-2.3.0
WARNING: You are using pip version 20.2.2; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
WARNING: You are using pip version 20.2.2; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the '/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
1/1 [==============================] - 0s 357ms/step - loss: 2.5572 - accuracy: 0.0000e+00

مدل آگاهی از مقداردهی را تعریف کنید

با تعریف مدل ها به روش های زیر ، مسیرهای موجود برای استقرار برای باطن ها در صفحه نمای کلی وجود دارد . به طور پیش فرض ، از کوانتیزاسیون 8 بیتی استفاده می شود.

كنج كردن كل مدل

مورد استفاده شما:

 • مدلهای زیر کلاس پشتیبانی نمی شوند.

نکاتی برای دقت بهتر مدل:

 • سعی کنید "برخی از لایه ها را كوانتیزه كنید" تا از كوانته كردن لایه هایی كه بیشترین دقت را كاهش می دهند ، صرف نظر كنید.
 • به طور کلی بهتر است که با آموزش آگاهی از مقداردهی ، در مقابل آموزش از ابتدا ، ریزه کاری کنید.

برای آگاهی کامل از مدل سازی مقدار ، tfmot.quantization.keras.quantize_model را روی مدل اعمال کنید.

base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy

quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(base_model)
quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer (QuantizeLaye (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_2 (QuantizeWrapp (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
quant_flatten_2 (QuantizeWra (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 429
Trainable params: 420
Non-trainable params: 9
_________________________________________________________________

برخی از لایه ها را کمی کنید

کمی سازی یک مدل می تواند تأثیر منفی بر دقت داشته باشد. می توانید لایه های یک مدل را به صورت انتخابی کمی کنید تا معامله بین دقت ، سرعت و اندازه مدل را بررسی کنید.

مورد استفاده شما:

 • برای استقرار در بخش باطنی که فقط با مدلهای کاملاً کوانتیزه شده (مثلاً EdgeTPU v1 ، بیشتر DSP ها) به خوبی کار می کند ، "Quantize whole model" را امتحان کنید.

نکاتی برای دقت بهتر مدل:

 • به طور کلی بهتر است که با آموزش آگاهی از مقداردهی ، در مقابل آموزش از ابتدا ، ریزه کاری کنید.
 • سعی کنید به جای لایه های اول ، لایه های بعدی را کمی کنید.
 • از تعیین مقدار لایه های حیاتی (به عنوان مثال مکانیسم توجه) خودداری کنید.

در مثال زیر ، فقط لایه های Dense .

# Create a base model
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy

# Helper function uses `quantize_annotate_layer` to annotate that only the 
# Dense layers should be quantized.
def apply_quantization_to_dense(layer):
 if isinstance(layer, tf.keras.layers.Dense):
  return tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer(layer)
 return layer

# Use `tf.keras.models.clone_model` to apply `apply_quantization_to_dense` 
# to the layers of the model.
annotated_model = tf.keras.models.clone_model(
  base_model,
  clone_function=apply_quantization_to_dense,
)

# Now that the Dense layers are annotated,
# `quantize_apply` actually makes the model quantization aware.
quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(annotated_model)
quant_aware_model.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
Model: "sequential_3"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_1 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_3 (QuantizeWrapp (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
flatten_3 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 428
Trainable params: 420
Non-trainable params: 8
_________________________________________________________________

در حالی که این مثال از نوع لایه برای تصمیم گیری در مورد clone_function است ، ساده ترین راه برای تعیین مقدار یک لایه خاص ، تنظیم ویژگی name آن و جستجوی آن نام در clone_function .

print(base_model.layers[0].name)
dense_3

دقت مدل بیشتر خوانا اما بالقوه کمتر

این با آموزش دقیق با اندازه گیری متناسب سازگار نیست ، به همین دلیل ممکن است از دقت کمتری نسبت به مثالهای بالا برخوردار باشد.

مثال عملکردی

# Use `quantize_annotate_layer` to annotate that the `Dense` layer
# should be quantized.
i = tf.keras.Input(shape=(20,))
x = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer(tf.keras.layers.Dense(10))(i)
o = tf.keras.layers.Flatten()(x)
annotated_model = tf.keras.Model(inputs=i, outputs=o)

# Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(annotated_model)

# For deployment purposes, the tool adds `QuantizeLayer` after `InputLayer` so that the
# quantized model can take in float inputs instead of only uint8.
quant_aware_model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_1 (InputLayer)     [(None, 20)]       0     
_________________________________________________________________
quantize_layer_2 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_4 (QuantizeWrapp (None, 10)        215    
_________________________________________________________________
flatten_4 (Flatten)     (None, 10)        0     
=================================================================
Total params: 218
Trainable params: 210
Non-trainable params: 8
_________________________________________________________________

مثال متوالی

# Use `quantize_annotate_layer` to annotate that the `Dense` layer
# should be quantized.
annotated_model = tf.keras.Sequential([
 tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=input_shape)),
 tf.keras.layers.Flatten()
])

# Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(annotated_model)

quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_4"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_3 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_5 (QuantizeWrapp (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
flatten_5 (Flatten)     (None, 20)        0     
=================================================================
Total params: 428
Trainable params: 420
Non-trainable params: 8
_________________________________________________________________

بازرسی کنید و از حالت دلخواه خارج شوید

مورد استفاده شما: این کد فقط برای قالب مدل HDF5 مورد نیاز است (نه وزن های HDF5 یا سایر قالب ها).

# Define the model.
base_model = setup_model()
base_model.load_weights(pretrained_weights) # optional but recommended for model accuracy
quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(base_model)

# Save or checkpoint the model.
_, keras_model_file = tempfile.mkstemp('.h5')
quant_aware_model.save(keras_model_file)

# `quantize_scope` is needed for deserializing HDF5 models.
with tfmot.quantization.keras.quantize_scope():
 loaded_model = tf.keras.models.load_model(keras_model_file)

loaded_model.summary()
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
WARNING:tensorflow:No training configuration found in the save file, so the model was *not* compiled. Compile it manually.
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_4 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_6 (QuantizeWrapp (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
quant_flatten_6 (QuantizeWra (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 429
Trainable params: 420
Non-trainable params: 9
_________________________________________________________________

ایجاد و استقرار مدل کوانتیزه شده

به طور کلی ، مستندات مربوط به باطن استقرار را که استفاده خواهید کرد ، ارجاع دهید.

این مثالی برای TFLite است.

base_model = setup_pretrained_model()
quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_model(base_model)

# Typically you train the model here.

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(quant_aware_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]

quantized_tflite_model = converter.convert()
1/1 [==============================] - 0s 267ms/step - loss: 1.3382 - accuracy: 0.0000e+00
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.iter
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_1
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.beta_2
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.decay
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer.learning_rate
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'm' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.kernel
WARNING:tensorflow:Unresolved object in checkpoint: (root).optimizer's state 'v' for (root).layer_with_weights-0.bias
WARNING:tensorflow:A checkpoint was restored (e.g. tf.train.Checkpoint.restore or tf.keras.Model.load_weights) but not all checkpointed values were used. See above for specific issues. Use expect_partial() on the load status object, e.g. tf.train.Checkpoint.restore(...).expect_partial(), to silence these warnings, or use assert_consumed() to make the check explicit. See https://www.tensorflow.org/guide/checkpoint#loading_mechanics for details.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:109: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:109: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpx2wcgxt9/assets

با کمی سازی آزمایش کنید

مورد استفاده شما : استفاده از API های زیر به این معنی است که هیچ مسیر پشتیبانی شده ای برای استقرار وجود ندارد. این ویژگی ها همچنین آزمایشی هستند و منوط به سازگاری عقب نیستند.

راه اندازی: DefaultDenseQuantizeConfig

آزمایش نیاز به استفاده از tfmot.quantization.keras.QuantizeConfig ، که نحوه اندازه گیری وزن ، فعال سازی ها و خروجی های یک لایه را توصیف می کند.

در زیر مثالی آورده شده است که همان QuantizeConfig استفاده شده برای لایه Dense در پیش فرضهای API را تعریف می کند.

در هنگام انتشار رو به جلو در این مثال ، LastValueQuantizer برگشتی در get_weights_and_quantizers با عنوان layer.kernel به عنوان ورودی layer.kernel می شود و یک خروجی تولید می کند. جایگزین خروجی layer.kernel در انتشار به جلو اصلی از Dense لایه، از طریق منطق تعریف شده در set_quantize_weights . همین ایده در مورد فعال سازی ها و خروجی ها اعمال می شود.

LastValueQuantizer = tfmot.quantization.keras.quantizers.LastValueQuantizer
MovingAverageQuantizer = tfmot.quantization.keras.quantizers.MovingAverageQuantizer

class DefaultDenseQuantizeConfig(tfmot.quantization.keras.QuantizeConfig):
  # Configure how to quantize weights.
  def get_weights_and_quantizers(self, layer):
   return [(layer.kernel, LastValueQuantizer(num_bits=8, symmetric=True, narrow_range=False, per_axis=False))]

  # Configure how to quantize activations.
  def get_activations_and_quantizers(self, layer):
   return [(layer.activation, MovingAverageQuantizer(num_bits=8, symmetric=False, narrow_range=False, per_axis=False))]

  def set_quantize_weights(self, layer, quantize_weights):
   # Add this line for each item returned in `get_weights_and_quantizers`
   # , in the same order
   layer.kernel = quantize_weights[0]

  def set_quantize_activations(self, layer, quantize_activations):
   # Add this line for each item returned in `get_activations_and_quantizers`
   # , in the same order.
   layer.activation = quantize_activations[0]

  # Configure how to quantize outputs (may be equivalent to activations).
  def get_output_quantizers(self, layer):
   return []

  def get_config(self):
   return {}

لایه سفارشی Keras را اندازه گیری کنید

این مثال از DefaultDenseQuantizeConfig برای CustomLayer .

اعمال پیکربندی در موارد استفاده از "آزمایش با مقداردهی" یکسان است.

quantize_annotate_layer = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer
quantize_annotate_model = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_model
quantize_scope = tfmot.quantization.keras.quantize_scope

class CustomLayer(tf.keras.layers.Dense):
 pass

model = quantize_annotate_model(tf.keras.Sequential([
  quantize_annotate_layer(CustomLayer(20, input_shape=(20,)), DefaultDenseQuantizeConfig()),
  tf.keras.layers.Flatten()
]))

# `quantize_apply` requires mentioning `DefaultDenseQuantizeConfig` with `quantize_scope`
# as well as the custom Keras layer.
with quantize_scope(
 {'DefaultDenseQuantizeConfig': DefaultDenseQuantizeConfig,
  'CustomLayer': CustomLayer}):
 # Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
 quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(model)

quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_8"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_6 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_custom_layer (Quantize (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
quant_flatten_9 (QuantizeWra (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 429
Trainable params: 420
Non-trainable params: 9
_________________________________________________________________

پارامترهای کمی سازی را تغییر دهید

اشتباه رایج: کمی کردن تعصب به کمتر از 32 بیت معمولاً به دقت مدل آسیب می رساند.

این مثال لایه Dense را اصلاح می کند تا به جای 8 بیت پیش فرض ، از 4 بیت برای وزن های خود استفاده کند. بقیه مدل همچنان از پیش فرضهای API استفاده می کند.

quantize_annotate_layer = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer
quantize_annotate_model = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_model
quantize_scope = tfmot.quantization.keras.quantize_scope

class ModifiedDenseQuantizeConfig(DefaultDenseQuantizeConfig):
  # Configure weights to quantize with 4-bit instead of 8-bits.
  def get_weights_and_quantizers(self, layer):
   return [(layer.kernel, LastValueQuantizer(num_bits=4, symmetric=True, narrow_range=False, per_axis=False))]

اعمال پیکربندی در موارد استفاده از "آزمایش با مقداردهی" یکسان است.

model = quantize_annotate_model(tf.keras.Sequential([
  # Pass in modified `QuantizeConfig` to modify this Dense layer.
  quantize_annotate_layer(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=(20,)), ModifiedDenseQuantizeConfig()),
  tf.keras.layers.Flatten()
]))

# `quantize_apply` requires mentioning `ModifiedDenseQuantizeConfig` with `quantize_scope`:
with quantize_scope(
 {'ModifiedDenseQuantizeConfig': ModifiedDenseQuantizeConfig}):
 # Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
 quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(model)

quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_9"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_7 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_9 (QuantizeWrapp (None, 20)        425    
_________________________________________________________________
quant_flatten_10 (QuantizeWr (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 429
Trainable params: 420
Non-trainable params: 9
_________________________________________________________________

برای كوانته كردن قسمتهایی از لایه را اصلاح كنید

این مثال لایه Dense را اصلاح می کند تا از مقداردهی فعال سازی بگذرد. بقیه مدل ها همچنان از پیش فرض های API استفاده می کنند.

quantize_annotate_layer = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer
quantize_annotate_model = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_model
quantize_scope = tfmot.quantization.keras.quantize_scope

class ModifiedDenseQuantizeConfig(DefaultDenseQuantizeConfig):
  def get_activations_and_quantizers(self, layer):
   # Skip quantizing activations.
   return []

  def set_quantize_activations(self, layer, quantize_activations):
   # Empty since `get_activaations_and_quantizers` returns
   # an empty list.
   return

اعمال پیکربندی در موارد استفاده از "آزمایش با مقداردهی" یکسان است.

model = quantize_annotate_model(tf.keras.Sequential([
  # Pass in modified `QuantizeConfig` to modify this Dense layer.
  quantize_annotate_layer(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=(20,)), ModifiedDenseQuantizeConfig()),
  tf.keras.layers.Flatten()
]))

# `quantize_apply` requires mentioning `ModifiedDenseQuantizeConfig` with `quantize_scope`:
with quantize_scope(
 {'ModifiedDenseQuantizeConfig': ModifiedDenseQuantizeConfig}):
 # Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
 quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(model)

quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_10"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_8 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_10 (QuantizeWrap (None, 20)        423    
_________________________________________________________________
quant_flatten_11 (QuantizeWr (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 427
Trainable params: 420
Non-trainable params: 7
_________________________________________________________________

از الگوریتم کمی سازی سفارشی استفاده کنید

کلاس tfmot.quantization.keras.quantizers.Quantizer است که می تواند هر الگوریتمی را در ورودی های خود اعمال کند.

در این مثال، ورودی وزن هستند، و ما اعمال ریاضی در FixedRangeQuantizer تابع __call__ به وزن. به جای مقادیر اصلی وزن ، اکنون خروجی FixedRangeQuantizer به هر آنچه از این وزنه ها استفاده می کرد ، منتقل می شود.

quantize_annotate_layer = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_layer
quantize_annotate_model = tfmot.quantization.keras.quantize_annotate_model
quantize_scope = tfmot.quantization.keras.quantize_scope

class FixedRangeQuantizer(tfmot.quantization.keras.quantizers.Quantizer):
 """Quantizer which forces outputs to be between -1 and 1."""

 def build(self, tensor_shape, name, layer):
  # Not needed. No new TensorFlow variables needed.
  return {}

 def __call__(self, inputs, training, weights, **kwargs):
  return tf.keras.backend.clip(inputs, -1.0, 1.0)

 def get_config(self):
  # Not needed. No __init__ parameters to serialize.
  return {}


class ModifiedDenseQuantizeConfig(DefaultDenseQuantizeConfig):
  # Configure weights to quantize with 4-bit instead of 8-bits.
  def get_weights_and_quantizers(self, layer):
   # Use custom algorithm defined in `FixedRangeQuantizer` instead of default Quantizer.
   return [(layer.kernel, FixedRangeQuantizer())]

اعمال پیکربندی در موارد استفاده از "آزمایش با مقداردهی" یکسان است.

model = quantize_annotate_model(tf.keras.Sequential([
  # Pass in modified `QuantizeConfig` to modify this `Dense` layer.
  quantize_annotate_layer(tf.keras.layers.Dense(20, input_shape=(20,)), ModifiedDenseQuantizeConfig()),
  tf.keras.layers.Flatten()
]))

# `quantize_apply` requires mentioning `ModifiedDenseQuantizeConfig` with `quantize_scope`:
with quantize_scope(
 {'ModifiedDenseQuantizeConfig': ModifiedDenseQuantizeConfig}):
 # Use `quantize_apply` to actually make the model quantization aware.
 quant_aware_model = tfmot.quantization.keras.quantize_apply(model)

quant_aware_model.summary()
Model: "sequential_11"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
quantize_layer_9 (QuantizeLa (None, 20)        3     
_________________________________________________________________
quant_dense_11 (QuantizeWrap (None, 20)        423    
_________________________________________________________________
quant_flatten_12 (QuantizeWr (None, 20)        1     
=================================================================
Total params: 427
Trainable params: 420
Non-trainable params: 7
_________________________________________________________________