Chuyển đổi thư viện cho người dùng không phải TFX

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Transform có sẵn dưới dạng một thư viện độc lập.

Tài liệu về mô-đun tft là mô-đun duy nhất có liên quan đến người dùng TFX. Mô-đun tft_beam chỉ phù hợp khi sử dụng Transform làm thư viện độc lập. Thông thường, người dùng TFX xây dựng preprocessing_fn và phần còn lại của các lệnh gọi thư viện Chuyển đổi được thực hiện bởi thành phần Chuyển đổi.