Chuyển đổi thư viện cho người dùng không phải TFX

Transform có sẵn dưới dạng một thư viện độc lập.

Tài liệu về mô-đun tft là mô-đun duy nhất có liên quan đến người dùng TFX. Mô-đun tft_beam chỉ phù hợp khi sử dụng Transform làm thư viện độc lập. Thông thường, người dùng TFX xây dựng preprocessing_fn và phần còn lại của các lệnh gọi thư viện Chuyển đổi được thực hiện bởi thành phần Chuyển đổi.