Điều phối các đường dẫn TFX

Đường ống AI của Vertex

Vertex AI Pipelines là một dịch vụ được quản lý trong Google Cloud Platform, giúp bạn tự động hóa, giám sát và quản lý hệ thống ML của mình bằng cách điều phối quy trình làm việc ML của bạn theo cách được quản lý, không cần máy chủ.

Bạn nên sử dụng TFX để xác định quy trình ML cho Quy trình AI của Vertex nếu bạn sử dụng TensorFlow trong quy trình làm việc ML xử lý hàng terabyte dữ liệu có cấu trúc hoặc dữ liệu văn bản. Xem thêm hướng dẫn Vertex AI

Hãy thử các hướng dẫn về TFX trên đám mây chạy trong Colab để tìm hiểu cách sử dụng Vertex AI Pipelines với TFX.