dòng chảy căng:: ôi:: Góc

#include <math_ops.h>

Trả về đối số của một số phức.

Bản tóm tắt

Với input tensor gồm các số phức, thao tác này trả về một tensor kiểu float là đối số của từng phần tử trong input . Tất cả các phần tử trong input phải là số phức có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo.

Đối số được trả về bởi thao tác này có dạng \(atan2(b, a)\).

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) Tương đương với np.angle.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Tout (DataType x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Angle:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho Angle .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Góc

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

Góc

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const Angle::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Tout

Attrs Tout(
 DataType x
)
,

dòng chảy căng:: ôi:: Góc

#include <math_ops.h>

Trả về đối số của một số phức.

Bản tóm tắt

Với input tensor gồm các số phức, thao tác này trả về một tensor kiểu float là đối số của từng phần tử trong input . Tất cả các phần tử trong input phải là số phức có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực và b là phần ảo.

Đối số được trả về bởi thao tác này có dạng \(atan2(b, a)\).

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) Tương đương với np.angle.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Tout (DataType x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Angle:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho Angle .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Góc

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

Góc

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const Angle::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Tout

Attrs Tout(
 DataType x
)