dòng chảy căng:: ôi:: Đăng kýAdagrad

#include <training_ops.h>

Cập nhật '*var' theo sơ đồ adagrad.

Bản tóm tắt

tích lũy += grad * grad var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • tích lũy: Phải từ một Biến().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : Giống như "var".

Hàm tạo và hàm hủy

ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdagrad::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ApplyAdagrad:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyAdagrad .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

Đăng kýAdagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad
)

Đăng kýAdagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Cập nhậtSlots

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)