dòng chảy căng:: ôi:: Đăng kýFtrl

#include <training_ops.h>

Cập nhật '*var' theo sơ đồ Ftrl-proximal.

Bản tóm tắt

Accum_new = Accum + grad * grad tuyến tính += grad + (accum_new^(-lr_power) - accum^(-lr_power)) / lr * var bậc hai = 1.0 / (accum_new^(lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (dấu(tuyến tính) * l1 - tuyến tính) / bậc hai nếu |tuyến tính| > l1 khác 0,0 tích lũy = tích lũy_new

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • tích lũy: Phải từ một Biến().
 • tuyến tính: Phải từ một Biến().
 • grad: Độ dốc.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • l1: Chính quy L1. Phải là một vô hướng.
 • l2: quy tắc L2. Phải là một vô hướng.
 • lr_power: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : Giống như "var".

Hàm tạo và hàm hủy

ApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ApplyFtrl::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: ApplyFtrl:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApplyFtrl .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

Đăng kýFtrl

 ApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

Đăng kýFtrl

 ApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ApplyFtrl::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)