dòng chảy căng:: ôi:: Gần đúng bằng

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị thực của abs(xy) < dung sai theo phần tử.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Tolerance (float x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Xấp xỉEqual:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EstimatedEqual .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Gần đúng bằng

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Gần đúng bằng

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sức chịu đựng

Attrs Tolerance(
  float x
)