dòng chảy căng:: ôi:: Giao phó

#include <state_ops.h>

Cập nhật 'ref' bằng cách gán 'giá trị' cho nó.

Bản tóm tắt

Hoạt động này xuất ra "ref" sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này giúp chuỗi các hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại trở nên dễ dàng hơn.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ nút Variable . Có thể chưa được khởi tạo.
 • value: Giá trị được gán cho biến.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • valid_shape: Nếu đúng, thao tác sẽ xác thực rằng hình dạng của 'giá trị' khớp với hình dạng của Tensor được gán cho. Nếu sai, 'ref' sẽ có dạng 'value'.
 • use_locking: Nếu đúng, nhiệm vụ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : = Tương tự như "ref". Được trả về để thuận tiện cho các thao tác muốn sử dụng giá trị mới sau khi biến được đặt lại.

Hàm tạo và hàm hủy

Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const Assign::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
ValidateShape (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: Gán:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Phân công .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

Giao phó

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

Giao phó

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const Assign::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Xác thực hình dạng

Attrs ValidateShape(
 bool x
)