dòng chảy căng:: ôi:: Trung bình3D

#include <nn_ops.h>

Thực hiện tổng hợp trung bình 3D trên đầu vào.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Hình dạng tensor [batch, depth, rows, cols, channels] để gộp lại.
 • ksize: tensor 1-D có chiều dài 5. Kích thước của cửa sổ cho mỗi chiều của tensor đầu vào. Phải có ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • bước tiến: tensor 1-D có chiều dài 5. Bước tiến của cửa sổ trượt cho từng chiều của input . Phải có strides[0] = strides[4] = 1 .
 • phần đệm: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • data_format: Định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra. Với định dạng mặc định "NDHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_deep, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCDHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu là: [batch, in_channels, in_deep, in_height, in_width].

Trả về:

 • Output : Tenxor đầu ra gộp trung bình.

Hàm tạo và hàm hủy

AvgPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3D::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

DataFormat (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: AvgPool3D:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AvgPool3D .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Trung bình3D

 AvgPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Trung bình3D

 AvgPool3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3D::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Định dạng dữ liệu

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)