dòng chảy căng:: ôi:: Bitcast

#include <array_ops.h>

Bitcast một tensor từ loại này sang loại khác mà không cần sao chép dữ liệu.

Bản tóm tắt

Với một input tensor, thao tác này trả về một tensor có cùng dữ liệu đệm với inputtype dữ liệu.

Nếu kiểu dữ liệu đầu vào T lớn hơn type dữ liệu đầu ra thì hình dạng sẽ thay đổi từ [...] thành [..., sizeof( T )/sizeof( type )].

Nếu T nhỏ hơn type , toán tử yêu cầu kích thước ngoài cùng bên phải phải bằng sizeof( type )/sizeof( T ). Sau đó, hình dạng sẽ đi từ [..., sizeof( type )/sizeof( T )] đến [...].

tf.bitcast() và tf.cast() hoạt động khác nhau khi dtype thực được tạo thành một dtype phức tạp (ví dụ: tf.complex64 hoặc tf.complex128) vì tf.cast() tạo phần ảo 0 trong khi tf.bitcast() cung cấp mô-đun lỗi. Ví dụ,

Ví dụ 1:

>>> a = [1., 2., 3.]
>>> equality_bitcast = tf.bitcast(a,tf.complex128)
tensorflow.python.framework.errors_impl.InvalidArgumentError: Cannot bitcast from float to complex128: shape [3] [Op:Bitcast]
>>> equality_cast = tf.cast(a,tf.complex128)
>>> print(equality_cast)
tf.Tensor([1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j], shape=(3,), dtype=complex128)
Ví dụ 2:
>>> tf.bitcast(tf.constant(0xffffffff, dtype=tf.uint32), tf.uint8)

Ví dụ 3:
>>> x = [1., 2., 3.]
>>> y = [0., 2., 3.]
>>> equality= tf.equal(x,y)
>>> equality_cast = tf.cast(equality,tf.float32)
>>> equality_bitcast = tf.bitcast(equality_cast,tf.uint8)
>>> print(equality)
tf.Tensor([False True True], shape=(3,), dtype=bool)
>>> print(equality_cast)
tf.Tensor([0. 1. 1.], shape=(3,), dtype=float32)
>>> print(equality_bitcast)
tf.Tensor(
[[ 0 0 0 0]
 [ 0 0 128 63]
 [ 0 0 128 63]], shape=(3, 4), dtype=uint8)

LƯU Ý : Bitcast được triển khai dưới dạng truyền cấp độ thấp, vì vậy các máy có thứ tự cuối khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Bitcast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, DataType type)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Bitcast

 Bitcast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  DataType type
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const