dòng chảy căng:: ôi:: Dàn diễn viên

#include <math_ops.h>

Truyền x loại SrcT tới y loại DstT.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
y

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Truncate (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Cast:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Cast .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Chức năng công cộng

Dàn diễn viên

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

Dàn diễn viên

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Cắt ngắn

Attrs Truncate(
  bool x
)