dòng chảy căng:: ôi:: Tổ hợp

#include <math_ops.h>

Chuyển đổi hai số thực thành số phức.

Bản tóm tắt

Cho một tensor real đại diện cho phần thực của một số phức và một imag tensor đại diện cho phần ảo của một số phức, phép toán này trả về các số phức theo từng phần tử có dạng \(a + bj\), trong đó a đại diện cho phần realb đại diện cho imag phần.

Các tensor đầu vào realimag phải có hình dạng giống nhau.

Ví dụ:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag)
Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag, const Complex::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Tout (DataType x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Complex:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Complex .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

Tổ hợp

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag
)

Tổ hợp

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag,
  const Complex::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Tout

Attrs Tout(
  DataType x
)