dòng chảy căng:: ôi:: Tính toánSố lần truy cập ngẫu nhiên

#include <candidate_sampling_ops.h>

Tính toán id của các vị trí trong sampled_candidates khớp với true_labels.

Bản tóm tắt

Khi thực hiện NCE tỷ lệ log, kết quả của hoạt động này phải được chuyển qua hoạt động SparseToDense, sau đó được thêm vào nhật ký của các ứng cử viên được lấy mẫu. Điều này có tác dụng 'loại bỏ' các nhãn được lấy mẫu khớp với nhãn thực bằng cách làm cho bộ phân loại chắc chắn rằng chúng là các nhãn được lấy mẫu.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • true_classes: Đầu ra true_classes của UnpackSparseLabels.
 • sampled_candidates: Kết quả sampled_candidates của CandidateSampler.
 • num_true: Số lượng nhãn thực cho mỗi ngữ cảnh.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu hạt giống hoặc hạt giống2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Chỉ số Output : Một vectơ chỉ số tương ứng với các hàng true_candidates.
 • Id Output : Một vectơ ID của các vị trí trong sampled_candidates khớp với true_label cho hàng có chỉ mục tương ứng trong các chỉ mục.
 • Trọng số Output : Một vectơ có cùng độ dài với các chỉ số và id, trong đó mỗi phần tử là -FLOAT_MAX.

Hàm tạo và hàm hủy

ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true)
ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true, const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

ids
indices
operation
weights

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: TínhAccidentalHits:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ComputerAccidentalHits .

Thuộc tính công khai

id

::tensorflow::Output ids

chỉ số

::tensorflow::Output indices

hoạt động

Operation operation

trọng lượng

::tensorflow::Output weights

Chức năng công cộng

Tính toánSố lần truy cập ngẫu nhiên

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true
)

Tính toánSố lần truy cập ngẫu nhiên

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true,
 const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)