dòng chảy căng:: ôi:: Giải MãĐệmThô

#include <parsing_ops.h>

Diễn giải lại các byte của chuỗi dưới dạng vectơ số.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • input_bytes: Tensor của chuỗi cần giải mã.
 • cố định_length: Độ dài tính bằng byte cho mỗi phần tử của đầu ra được giải mã. Phải là bội số của kích thước của loại đầu ra.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • little_endian: Liệu input_bytes đầu vào có theo thứ tự little-endian hay không. Bỏ qua các giá trị out_type được lưu trữ trong một byte đơn, như uint8

Trả về:

 • Output : Một Tensor có nhiều hơn một chiều so với bytes đầu vào. Thứ nguyên được thêm vào sẽ có kích thước bằng độ dài của các phần tử bytes chia cho số byte để biểu thị out_type .

Hàm tạo và hàm hủy

DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type)
DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type, const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

LittleEndian (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: DecodePaddRaw:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DecodePaddRaw .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Giải MãĐệmThô

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type
)

Giải MãĐệmThô

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type,
 const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)