dòng chảy căng:: ôi:: Mã hóaJpeg

#include <image_ops.h>

JPEG-mã hóa một hình ảnh.

Bản tóm tắt

image là một Tensor 3-D uint8 có hình dạng [height, width, channels] .

format attr có thể được sử dụng để ghi đè định dạng màu của đầu ra được mã hóa. Các giá trị có thể là:

 • `'' : Use a default format based on the number of channels in the image. * thang độ xám : Output a grayscale JPEG image. The dimension of hình ảnh must be 1. * rgb : Output an RGB JPEG image. The dimension of hình ảnh` phải là 3.

Nếu format không được chỉ định hoặc là chuỗi trống, định dạng mặc định sẽ được chọn theo hàm số kênh trong image :

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 3-D với hình dạng [height, width, channels] .

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • định dạng: Định dạng hình ảnh trên mỗi pixel.
 • chất lượng: Chất lượng nén từ 0 đến 100 (càng cao càng tốt và chậm hơn).
 • lũy tiến: Nếu đúng, hãy tạo JPEG tải dần dần (thô đến mịn).
 • tối ưu hóa_size: Nếu đúng, hãy sử dụng CPU/RAM để giảm kích thước mà không thay đổi chất lượng.
 • chroma_downsampling: Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling .
 • mật độ_đơn vị: Đơn vị được sử dụng để chỉ định x_densityy_density : pixel trên inch ( 'in' ) hoặc centimet ( 'cm' ).
 • x_ mật độ: Pixel ngang trên mỗi đơn vị mật độ.
 • y_d mật độ: Pixel dọc trên mỗi đơn vị mật độ.
 • xmp_metadata: Nếu không trống, hãy nhúng siêu dữ liệu XMP này vào tiêu đề hình ảnh.

Trả về:

 • Output : 0-D. Hình ảnh được mã hóa JPEG.

Hàm tạo và hàm hủy

EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodeJpeg::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

contents
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

ChromaDownsampling (bool x)
DensityUnit (StringPiece x)
Format (StringPiece x)
OptimizeSize (bool x)
Progressive (bool x)
Quality (int64 x)
XDensity (int64 x)
XmpMetadata (StringPiece x)
YDensity (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: EncodeJpeg:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EncodeJpeg .

Thuộc tính công khai

nội dung

::tensorflow::Output contents

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Mã hóaJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

Mã hóaJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodeJpeg::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Lấy mẫu Chroma

Attrs ChromaDownsampling(
 bool x
)

Đơn vị mật độ

Attrs DensityUnit(
 StringPiece x
)

Định dạng

Attrs Format(
 StringPiece x
)

Tối ưu hóa kích thước

Attrs OptimizeSize(
 bool x
)

Cấp tiến

Attrs Progressive(
 bool x
)

Chất lượng

Attrs Quality(
 int64 x
)

XMật độ

Attrs XDensity(
 int64 x
)

Siêu dữ liệu Xmp

Attrs XmpMetadata(
 StringPiece x
)

YMật độ

Attrs YDensity(
 int64 x
)