dòng chảy căng:: ôi:: Mã hóaPng

#include <image_ops.h>

PNG mã hóa một hình ảnh.

Bản tóm tắt

imageTensor 3-D uint8 hoặc uint16 có hình dạng [height, width, channels] trong đó channels là:

 • 1: dành cho thang độ xám.
 • 2: dành cho thang độ xám + alpha.
 • 3: dành cho RGB.
 • 4: cho RGBA.

Mức nén ZLIB, compression , có thể là -1 đối với mặc định của bộ mã hóa PNG hoặc giá trị từ 0 đến 9. 9 là mức nén cao nhất, tạo ra đầu ra nhỏ nhất nhưng chậm hơn.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 3-D với hình dạng [height, width, channels] .

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • nén: Mức độ nén.

Trả về:

 • Output : 0-D. Hình ảnh được mã hóa PNG.

Hàm tạo và hàm hủy

EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodePng (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodePng::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

contents
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Compression (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: EncodePng:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EncodePng .

Thuộc tính công khai

nội dung

::tensorflow::Output contents

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Mã hóaPng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

Mã hóaPng

 EncodePng(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodePng::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Nén

Attrs Compression(
 int64 x
)