dòng chảy căng:: ôi:: FakeQuantWithMinMaxArgs

#include <array_ops.h>

Giả định lượng tử tenxơ 'đầu vào', gõ float thành tenxơ 'đầu ra' cùng loại.

Bản tóm tắt

Thuộc tính [min; max] xác định phạm vi kẹp cho dữ liệu inputs . các giá trị inputs được lượng tử hóa thành phạm vi lượng tử hóa ( [0; 2^num_bits - 1] khi narrow_range là sai và [1; 2^num_bits - 1] khi nó đúng) rồi khử lượng tử hóa và xuất ra dưới dạng float trong [min; max] khoảng [min; max] num_bits là độ rộng bit của lượng tử hóa; từ 2 đến 16, bao gồm.

Trước khi lượng tử hóa, các giá trị minmax được điều chỉnh theo logic sau. Nên có min <= 0 <= max . Nếu 0 không nằm trong phạm vi giá trị, hành vi có thể không mong muốn: Nếu 0 < min < max : min_adj = 0max_adj = max - min . Nếu min < max < 0 : min_adj = min - maxmax_adj = 0 . Nếu min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale)max_adj = max + min_adj - min .

Lượng tử hóa được gọi là giả vì đầu ra vẫn ở dạng dấu phẩy động.

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
outputs

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgs:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho FakeQuantWithMinMaxArgs .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

kết quả đầu ra

::tensorflow::Output outputs

Chức năng công cộng

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs,
  const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Tối đa

Attrs Max(
  float x
)

tối thiểu

Attrs Min(
  float x
)

Phạm vi hẹp

Attrs NarrowRange(
  bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
  int64 x
)