dòng chảy căng:: ôi:: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

#include <array_ops.h>

Tính toán độ dốc cho hoạt động FakeQuantWithMinMaxVars .

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • độ dốc: Độ dốc được truyền ngược phía trên hoạt động FakeQuantWithMinMaxVars .
 • đầu vào: Các giá trị được chuyển làm đầu vào cho hoạt động FakeQuantWithMinMaxVars . min, max: Khoảng lượng tử hóa, số float vô hướng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • num_bits: Độ rộng bit của lượng tử hóa; từ 2 đến 8, bao gồm.
 • phạm vi hẹp: Có định lượng thành 2^num_bits hay không - 1 giá trị riêng biệt.

Trả về:

 • Output backprops_wrt_input: Độ dốc lan truyền ngược wrt đầu vào: gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • Output backprop_wrt_min: Tham số gradient được lan truyền ngược wrt min: sum(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: Tham số tối đa của độ dốc được lan truyền ngược wrt: sum(gradients * (inputs > max)) .

Hàm tạo và hàm hủy

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

Các hàm tĩnh công khai

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho FakeQuantWithMinMaxVarsGradient .

Thuộc tính công khai

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Phạm vi hẹp

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)