dòng chảy căng:: ôi:: Tập hợpV2

#include <array_ops.h>

Tập hợp các lát cắt từ axis trục params theo indices .

Bản tóm tắt

indices phải là một tensor nguyên có chiều bất kỳ (thường là 0-D hoặc 1-D). Tạo ra một tenxơ đầu ra có hình dạng params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] trong đó:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

Lưu ý rằng trên CPU, nếu tìm thấy chỉ mục ngoài giới hạn, lỗi sẽ được trả về. Trên GPU, nếu tìm thấy chỉ mục ngoài giới hạn, số 0 sẽ được lưu trong giá trị đầu ra tương ứng.

Xem thêm tf.batch_gathertf.gather_nd .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • params: Tenxor để thu thập các giá trị. Ít nhất phải là axis + 1 .
 • chỉ số: tensor chỉ số. Phải nằm trong phạm vi [0, params.shape[axis]) .
 • trục: Trục trong params để thu thập indices từ đó. Mặc định là kích thước đầu tiên. Hỗ trợ các chỉ số tiêu cực.

Trả về:

 • Output : Các giá trị từ params được thu thập từ các chỉ số được cung cấp bởi indices , với hình dạng params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] .

Hàm tạo và hàm hủy

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

BatchDims (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: GatherV2:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho GatherV2 .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tập hợpV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

Tập hợpV2

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

hàng loạt

Attrs BatchDims(
 int64 x
)