dòng chảy căng:: ôi:: danh tínhN

#include <array_ops.h>

Trả về danh sách các tensor có cùng hình dạng và nội dung với đầu vào.

Bản tóm tắt

tensor.

Op này có thể được sử dụng để ghi đè gradient cho các hàm phức tạp. Ví dụ: giả sử y = f(x) và chúng tôi muốn áp dụng hàm tùy chỉnh g cho backprop sao cho dx = g(dy). Trong Python,

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

Tranh luận:

Trả về:

  • OutputList : Tenxor đầu ra.

Hàm tạo và hàm hủy

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::OutputList output

Chức năng công cộng

danh tínhN

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const