dòng chảy căng:: ôi:: LMDBReader

#include <io_ops.h>

Trình đọc xuất bản ghi từ tệp LMDB.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

  • vùng chứa: Nếu không trống, trình đọc này sẽ được đặt trong vùng chứa nhất định. Nếu không, vùng chứa mặc định sẽ được sử dụng.
  • Shared_name: Nếu không trống, trình đọc này sẽ được đặt tên trong nhóm nhất định với Shared_name này. Nếu không, tên nút sẽ được sử dụng thay thế.

Trả về:

  • Output : Tay cầm để tham chiếu Reader.

Hàm tạo và hàm hủy

LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const LMDBReader::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
reader_handle

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: LMDBReader:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho LMDBReader .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Chức năng công cộng

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

LMDBReader

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const LMDBReader::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
  StringPiece x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)